Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Raczyny – Dąbrowice

Opublikowano .

W dniu 19 lutego 2021r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Górczewska 181 lok 507B, 01 – 459 Warszawa, umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę przepustu i budowę mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia oraz uzyskanie (w imieniu i na rzecz Zamawiającego) wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji w tym pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje wykonanie projektu na budowę mostu w miejscu dotychczasowego przepustu pod jezdnią oraz odcinek drogi o długości ok. 2 km od m. Raczyny – w kierunku Dąbrowic. Wartość opracowania wynosi 98 400,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), a termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń ustalony został na dzień 15.12.2021r.

IMG 4059IMG 4061

e-max.it: your social media marketing partner