20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

XXXI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

30 listopada 2017r.  odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXX/2017 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na II półrocze 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Żurominie za  rok 2017 i 2018.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Żurominie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Żurominie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi w Żurominie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w Branżową Szkołę I stopnia w Żurominie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żurominie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zielonej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w Branżową Szkołę I stopnia w Zielonej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 16. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.  

 IMG 4673IMG 4674IMG 4675IMG 4676

e-max.it: your social media marketing partner