uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Powiat rozpoczyna modernizację drogi w miejscowości Dąbrowice

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia w m. Dąbrowice” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12, za cenę brutto w wysokości: 919 187,91 zł (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 91/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 września 2013r.

Inwestycja zakresem rzeczowym obejmuje następujące elementy robót:

1. Odcinek od km 1+760,00 do km 2+510,00 – tj. 760 mb – 0,76 km

a) Nawierzchnia na odcinkach nie wymagających poszerzenia:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 4 cm

b) Nawierzchnia na odcinkach poszerzanych:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 4 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm.

- Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm

2. Szerokość jezdni

a) Na odcinku od km 1+760,00 do km 1+803,60 i od km 2+329,30 do km 2+510,00 projektuje się jezdnię dwupasową o szerokości 5,00 m z obustronnymi poboczami po min. 1,50 m. Rowy drogowe na odcinkach szlakowych zostaną odnowione – łącznie 224,30 mb

b) Na odcinku od km 1+803,60 do km 2+329,30 projektuje się szerokość jezdni 6,00 m z poszerzeniem po wewnętrznej stronie łuku na odcinkach łuków poziomych do 7,00 m – łącznie 525,70 mb.

3. Chodnik

Wykonanie obustronnego chodnika o szer. 1,53 m – długość chodnika 525,70 mb - z kostki betonowej 6 cm.

4. Odwodnienie

a) oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów

b) umocnienie dna i skarpy rzeki Swojęcianki płytami ażurowymi

c) przebudowa 2 istniejących przepustów

d) budowa przepustów pod zjazdami z rur betonowych Ø 40 cm

e) budowa 2 kolektorów deszczowych, przykanalików, studni ściekowych i rewizyjnych

f) budowa kanalizacji deszczowej w m. Dąbrowice o długości 532 mb.

4. Zjazdy

a) zjazdy na pola – przez rów z przepustami, nawierzchnia – żwirowa oraz z betonu asfaltowego

b) zjazdy do posesji – przez chodnik – z kostki betonowej 8 cm.

e-max.it: your social media marketing partner