kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00 km

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

W dniu 7 października 2011r. w miejscowości Kliczewo Duże uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork.

W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Henryk Antczak, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Ireneusz Rejmus oraz Stanisław Drążewski, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego – Bernard Jabłoński, Waldemar Jacek Cecelski, radni Rady Powiatu Żuromińskiego, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Zbigniew Nosek, radni Rady Miejskiej w Żurominie, przedstawiciele Wykonawcy robót – Firmy PRID Sp. z o.o. z Działdowa, przedstawiciele Inspektorów Nadzoru niniejszej inwestycji, przedstawiciele Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z Żuromina, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Wojciech Jarzynka, sołtysi miejscowości Olszewo, Kliczewo Duże oraz Kliczewo Małe, a także przedstawiciele lokalnej prasy.

Inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” realizowana była w 2011r. na odcinku 7,07 km,

Beneficjent – Powiat Żuromiński

Długość przebudowanej drogi – 7,07 km

Całkowity koszt realizacji projektu: – 4 074 559,62 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: – 4 074 559,62 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: – 3 463 375,67 zł

Środki własne Powiatu Żuromińskiego – 611 183,95 zł

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa, która zrealizowała niniejsze zadanie w ramach robót drogowych za kwotę 3 969 635,62zł, (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100).

Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork stanowi połączenie położonych przy trasie miejscowości z siedzibą powiatu – Żurominem oraz z Olszewem i Kliczewem Dużym. W ramach projektu wzmocniona została istniejąca konstrukcja nawierzchni, wykonano odwodnienie w m. Olszewo i Kliczewo Duże, uzupełnione zostały pobocza oraz przebudowane skrzyżowania, zjazdy i chodniki. Uzupełnione zostało również oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowana w ramach RPO WM 2007-2013 droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Żuromin – Kliczewo Duże wiąże się także z innymi inwestycjami Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork w m. Kliczewo Małe” realizowaną w 2011r. w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury, a także ze zrealizowaną w 2010r. inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335W Szreńsk – Miłotki – Kliczewo od km 5+837,00 do km 9+013,53 wraz z mostem na rzece Miłotce w km 5+843”, w ramach NPPDL 2008-2011, stanowiąc ciąg połączeń z miejscowościami Kuczbork a także Szreńsk (powiat mławski).

4627W Odbior drogi RPO WM 2011_001.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_002.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_003.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_004.JPG

4627W Odbior drogi RPO WM 2011_005.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_006.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_007.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_008.JPG

4627W Odbior drogi RPO WM 2011_009.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_010.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_011.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_012.JPG

4627W Odbior drogi RPO WM 2011_013.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_014.JPG

Zakończenie prac w terenie przy drodze powiatowej Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Zakończyły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

W dniu 27 września 2011r. dokonano technicznego odbioru inwestycji, której Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa, która zrealizowała niniejsze zadanie za kwotę 3 969 635,62zł, (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100).

droga1.JPGdroga2.JPGdroga3.JPGdroga4.JPG

droga5.JPGdroga6.JPG

Budowa drogi NR 4627W ŻUROMIN - KLICZEWO - KUCZBORK w toku

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Trwają prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2011r.

W chwili obecnej trwają roboty związane z układaniem chodników w m. Olszewo oraz wykonywana jest kanalizacja deszczowa w m. Kliczewo Duże.

Kliczewo Duze.JPGOlszewo 1.JPGOlszewo 2.JPGThumbs.db

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2011r.

Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork stanowi połączenie położonych przy trasie miejscowości z siedzibą powiatu – Żurominem oraz z Olszewem i Kliczewem Dużym. Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości 7,07 km. W ramach projektu wzmocniona zostanie istniejąca konstrukcja nawierzchni, uzupełnione zostaną pobocza oraz przebudowane skrzyżowania i chodniki. Uzupełnione zostanie również oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto po przebudowie drogi w miejsce wyciętych istniejących drzew – głównie topól, dokonane zostaną nasadzenia nowo zakupionych sadzonek drzew. Nasadzenia te zrealizowane będą przez Pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.

4627W_Przebudowa_01.JPG4627W_Przebudowa_02.JPG4627W_Przebudowa_03.JPG4627W_Przebudowa_04.JPG

P1130520.JPGP1130522.JPG