Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2010

Opublikowano .

Informacja o współpracy z organizacjami oraz informacja o realizacji zadań publicznych objętych Programem współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010r., a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.
 1. W 2010r. został ogłoszony jeden konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych jako zadania priorytetowe samorządu powiatowego w 2010r. – podstawa prawna: Uchwała Nr 22/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 09 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Uchwałą Nr 43/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. wybrano ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania pod nazwą: Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży i udzielono dotacji na dofinansowanie jego realizacji w kwocie 24 375,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono od dnia 1 kwietnia 2010r. do dnia 23 grudnia 2010r.

 2. W grudniu 2008r. została podpisana umowa o realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej z administracji rządowej realizowanego przez powiat polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi przez Caritas Diecezji Płockiej, powierzone do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów i na podstawie Uchwały Nr 141/08 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 listopada 2008r. Termin realizacji zadania 02.01.2009r. – 31.08.2013r. Przekazana w 2010r. kwota dotacji 315 000,00 zł.

 3. W styczniu 2010r. zorganizowano spotkanie Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z pełnomocnikami gmin ds. współpracy z organizacjami oraz przedstawicielami NGO z terenu powiatu. W pierwszej części spotkania z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów Pełnomocnik Wojewody przedstawił prelekcję na temat obowiązku uchwalania przez samorządy lokalnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i omówił treści, które powinny być w nich zawarte. W drugiej części spotkania z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych Pan Andrzej Rybus-Tołłczko zapoznał się ze specyfiką funkcjonowania lokalnych organizacji, przedyskutowano problemy zgłaszane przez ich przedstawicieli, omówiono możliwości pozyskania środków krajowych oraz utworzenia powiatowego centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych.

 4. W marcu 2010r. zorganizowano I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i pełnomocników – osób zajmujących się współpracą w samorządach z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie poświęcone było współpracy administracji z trzecim sektorem. Prelekcje wygłosili m. in. A. Rybus-Tołłoczko Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, A. Zowczak – Dyrektor Federacji Mazowia, A. Kamasa - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, Zbigniew Wejcman ze Stowarzyszenia Boris. Forum zakończyło się uroczystym podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego powołania powiatowego centrum wsparcia organizacji pozarządowych, którego głównym zadaniem byłoby wszechstronne wspieranie trzeciego sektora w pozyskiwaniu funduszy, przekazywanie wiedzy oraz pomoc w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych i powoływania partnerstw lokalnych. Sygnatariuszami listu byli Starosta Żuromiński, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

 5. W lipcu 2010r. powstał opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Raport dotyczący realizacji zasady partycypacji społecznej w powiecie, którego celem było zaprezentowanie rezultatów, jakie przyniosło uczestnictwo urzędu w programie „Przejrzysta Polska”, w szczególności w kontekście podejmowania decyzji dotyczących udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju lokalnego. Raport został zamieszczony na stronie internetowej powiatu, zakładka organizacje pozarządowe.

 6. W okresie od października do grudnia 2010r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Żurominie, które było również koordynatorem przedsięwzięcia, na terenie Powiatu Żuromińskiego odbył się cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – projekt „Moja Akademia” prowadzony przez Federację Mazowia finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010. W ramach projektu odbyło się osiem spotkań szkoleniowych z podziałem na cztery bloki tematyczne: prawny, public relations, finansowo – księgowy, partycypacji obywatelskiej oraz cztery spotkania specjalistyczne. Projekt zakończył się wizytą studyjną przedstawicieli organizacji pozarządowych w trzech warszawskich organizacjach pozarządowych.

 7. W 2010r. wzajemnie informowano się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków w sposób następujący:

  - publikowano ważne bieżące informacje na stronie internetowej powiatu (zakładka organizacje pozarządowe), w tym o otwartych konkursach ofert,

  - organizacje przekazały informacje o realizowanych w 2010r. zadaniach z zakresu sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,

  - aktualizowano dane dotyczące wykazu i statusu organizacji pozarządowych działających w powiecie.

 8. Przeprowadzono konsultacje Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.

 9. W 2010r. inne formy wsparcia obejmowały: pomoc przy organizacji spotkań otwartych m. in. poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, materiałów związanych z powierzaniem zadań, których realizacja odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, obejmowano patronatem imprezy organizowane przez organizacje, współrealizowano różnego rodzaju imprezy kulturalne, czy sportowe.

e-max.it: your social media marketing partner