Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

CivilDefence
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu zarządzania kryzysowego wykonuje Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Referat Zarządzania Kryzysowego

ul. Warszawska 25,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-39-29,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Referatu - Jarosław Gałka

Biuro rzeczy znalezionych

Opublikowano .

Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (tj. DZ. U. z 2019 r. poz. 908)

2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360),

3. Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm),

4. Zarzadzenie ZARZĄDZENIE Nr 31/2015 Starosty Żuromińskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2011 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Żurominie

Wszelkie sprawy dotyczące znalezionych rzeczy należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Żurominie

Referat Zarządzania Kryzysowego

ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin

w godzinach: pn. - pt. 7:30-15:30

tel. 23 657-39-29

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione, za wyjątkiem rzeczy:

1)    Nie przedstawia żadnej wartości,
2)    Została znaleziona w budynku publicznym, albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności lub środku transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest, oddać rzecz znalezioną do zarządcy tego budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dania otrzymania rzeczy przekazuje ją do Biura Rzeczy Znalezionych.
3)    Istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,
4)    Ze względu na jej właściwość lub inne przyczyny dostarczenie jej do Biura Rzeczy Znalezionych i przechowywanie w nim nie jest możliwe.
5)    Rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących, wybuchowych.
6)    Rzeczy stanowiących sprzęt i ekwipunek wojskowy jak również dokumentów wystawionych przez administracje wojskową
7)   Rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,


Rzeczy znalezione i dostarczone do Biura przechowuje się w magazynie lub banku do czasu odbioru przez właściciela lub ich likwidacji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  • jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
  • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
WEZWANIE:

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy  z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do odbioru depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Lp. Rzeczy przyjęte do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Data przyjęcia do Biura rzeczy Znalezionych
 1.  Obrączka   08.11.2022

 2.

3.

 Motocykl 

Smartfon APLLE iPhone

 15.11.2023

15.04.2024 - wyd. 16.04.2024

 

Prawo żądania znaleźnego:

  1. Znalazca przechowujący rzecz, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

  2. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

  3. W przypadku, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Rodzaje, wysokość a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa w drodze rozporządzenia. 

Zasady nabycia własności rzeczy znalezionej:

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie, rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę, z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

e-max.it: your social media marketing partner