Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie społeczno - kulturowe WZU

Opublikowano .

Siedziba: Raczyny, ul. Kopernika 51,09-300 Żuromin

Nr KRS: 0000567341; Data rejestracji: 17.07.2015 r.

Cele działania:

 • integracja mieszkańców oraz budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich
 • wspieranie inicjatyw mających na celu promowanie samorządności
 • wszechstronne działanie w zakresie rozwoju kulturalnego, sportowego, oświatowego, wychowawczego, naukowego i socjalnego oraz rekreacyjnego mieszkańców powiatu żuromińskiego
 • reprezentowanie interesów mieszkańców oraz aktywizację mieszkańców do działań na rzecz poprawy w w/w działaniach
 • informowanie społeczeństwa o jego prawach i obowiązkach jako zbiorowości świadomych obywateli demokratycznego państwa europejskiego
 • działanie na rzecz osob niepełnosprawnych
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami o podobnym celu oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność charytatywna
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: dzieci, kobiet, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych
 • organizowanie imprez kulturalnych
 • pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych
 • wspólpraca z Samorządem Powiatowym i Samorządami Gminnymi

Prezes: Wojciech Kwieciński

e-max.it: your social media marketing partner