kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie Na pograniczu

Opublikowano .

Siedziba: 09-300 Żuromin, Brudnice ul. Mostowa 20

Nr KRS: 0000429692, Data rejestracji:  31.08.2012 r.

Cele działania:

Działalność publiczna na rzecz ochrony dziedzictwa, rozwoju i poprawy warunków życia społeczności oraz promocji regionu wielowiekowego pogranicza kulturowego, na styku województw:mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1) Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) Upowszechniania kultury – ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionalnej i ochrony dziedzictwa;

3) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

4) Działalności wspomagajacej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5) Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

6) Działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa Unii Europejskiej;

7) Ochrony i poprawy stanu środowiska – w tym propagowania edukacji ekologicznej ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczgeo;

8) Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;

9) Ochrony i promocji zdrowia;

 1. Pomocy społecznej – w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
 2. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. Działalności charytatywnej;
 5. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy – w tym rozwój przedsiębiorczości:
 6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 7. Upowszechniania i ochrony wolnosci i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji;
 8. Propagowania idei samorządności lokalnej;
 9. Ratownictwa i ochrony ludności;
 10. Promocji i organizacji wolontariatu;
 11. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 12. Budowania więzi międzyludzkich.

Prezes:  Zofia Leszczyńska

e-max.it: your social media marketing partner