Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - oferta edukacyjna

Opublikowano .

KLASY PIERWSZE

Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

w roku szkolnym 2015/2016

1)   Klasa I A : MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA
rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka

2) Klasa I B: MEDYCZNA
rozszerzone: biologia, chemia, fizyka

3) Klasa I C: TURYSTYCZNA
rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

4) Klasa I D: HUMANISTYCZNO – PRAWNICZA
rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

5) Klasa I E: EKONOMICZNA
rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
Proponowane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Liczba miejsc w klasie : 28 uczniów

ulotka lo

pdfulotka_lo_2015.pdf310.02 KB

pdfInformator.pdf587.46 KB

pdfKRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE.pdf173.87 KB

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

  1. Od 11 maja (poniedziałek) od godz. 10.00  do 22 maja 2015r. (piątek) do godz. 15.00  kandydaci do klasy pierwszej składają wnioski i podania;
  2. od 19 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 23 czerwca 2015r. (wtorek) do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w pkt 1  a z uzasadnionych przyczyn losowych;
  3. od 26 czerwca (piątek) od  godz. 11.00 do 29 czerwca 2015r (poniedziałek), do godz. 16.00 kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ;
  4. od 30 czerwca (wtorek) godz. 9.00 do 2 lipca 2015r. (czwartek), godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole kryteriów
  5. do 2 lipca 2015r. (czwartek), do godz. 17.00  szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia; 
  6. od 3 lipca (piątek) do 6 lipca 2015r. (poniedziałek) kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
  7. 7 lipca (wtorek) 2015r., godz. 16.00– szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej  oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
  8. do 31 sierpnia (poniedziałek) 2015 r. – dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
e-max.it: your social media marketing partner