Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

RODO - Reazlizacja praw osób

Opublikowano .

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia żądania do Starostwa Powiatowego w Żurominie o realizację praw przysługujących jej na mocy RODO tj.:

1. prawo dostępu do danych,
2. prawo do sprostowania danych,
3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Osoba, której dane dotyczą realizuje swoje prawa drogą tradycyjną (papierową) na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin lub elektroniczną na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. Starostwo Powiatowe w Żurominie rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając stosowane przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
4. Zgłoszenie żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji praw winno zawierać:
5. Dane dotyczące osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres, opcjonalnie numer telefonu (dla szybszego kontaktu);
6. Opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń;
7. Podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych;
8. Pełnomocnictwo jeśli w imieniu zgłaszającego żądanie działa pełnomocnik;
9. Informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeśli kanał odpowiedzi ma być inny niż zgłoszone żądanie;
10 W szczególnych przypadkach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą (np. poprzez uzyskanie wglądu do dokumentu potwierdzającego tożsamość);
11. Żądanie będzie realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od trzymania żądania osoby fizycznej. W przypadku skomplikowanego żądania lub znacznej liczby zgłoszonych żądań, administrator w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania osoby fizycznej, poinformuje osobę fizyczną, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
12. W przypadku, gdy żądanie osoby fizycznej nie może zostać uwzględnione Administrator poinformuje osobę fizyczną w ww. terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.
13. Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Jeżeli jednak można wykazać i udokumentować iż żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, można pobrać rozsądną opłatę za udzielenie informacji albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Przy wyliczeniu wysokości opłaty uwzględnia się administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
14. Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw jej przysługujących poprzez zamieszczenie w BIP oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie Starostwa kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, do którego kieruje się żądania.

Uwaga:

Ograniczenia w realizacji praw osób, których dane dotyczą

- W przypadku postępowania skargowego ma miejsce ochrona danych osób skarżących. Strony i uczestnicy postępowania wszczętego na skutek skargi występując na postawie prawa dostępu do danych nie mogą otrzymać informacji o źródle danych czyli o treści skargi. Dane osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego również w trybie wglądu do akt sprawy.
- W związku z przetwarzaniem przez starostę danych osobowych uzyskanych ze źródeł, o których mowa w art. 5a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne m.in. przy prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ograniczone zostaje prawo osób, których dane dotyczą tj. art. 15 ust. 1 lit. g RODO czyli prawo do poznania wszelkich informacji o źródle przetwarzania danych. Ograniczenie istnieje w zakresie wystąpień zawierających dane osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego. Informacja o powyższym ograniczeniu musi być przekazana osobie, której dane dotyczą przy pierwszej czynności skierowanej do tej osoby.
- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
- Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o zasobie archiwalnym i archiwach prawo do sprostowania danych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych jest realizowane bez ingerencji w materiały archiwalne. Prawo to jest realizowane poprzez przyjęcie pisemnego sprostowania lub uzupełnienia dotyczącego danych osobowych. Sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych
- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o zasobie archiwalnym i archiwach wyłączone jest prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości, niekompletności danych.

e-max.it: your social media marketing partner