Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Klauzula RODO

Opublikowano .

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


obowiązuje od 25 maja 2018 r.


Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żuromiński z siedzibą przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych - p. Ewelina Sikorska, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. :

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań, (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia).

4. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Odbiorcami danych mogą być: podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo:

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, o którym mowa w art. 21 RODO.
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Przy czym podanie danych jest:

- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ,w tym również w formie profilowania.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) RODOKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

(DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻUROMINIE)


Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żurominie  jest Starosta Żuromiński,  z siedzibą Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. (23) 657-47-00.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych - p. Ewelina Sikorska, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w tym udzielanie odpowiedzi na wniosek oraz w celu archiwizacji dokumentacji. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, w sytuacjach określonych przepisami prawa, może uniemożliwić realizację wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Odbiorcami danych mogą być: podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,  następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym") w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO,
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, o którym mowa w art. 21 RODO.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO, realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w stosunku do:

a) kontrahentów będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego),
b) osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy),
c) osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów (np. koordynatorzy),
informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żurominie jest Starosta Żuromiński, z siedzibą Plac Józefa Piłsudskiego 4 09-300 Żuromin, (tel.23 657-47-00); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) Dane osobowe kontrahenta, który jest osobą fizyczną:

w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit b) RODO;  oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów podatkowych, dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, oraz przepisów  o archiwizacji dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wskazany art. 6 ust. lit. c) RODO, jest wspierany w szczególności przez  ustawę z dnia  23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także ustawę o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych  w zakresie stanowiącym informację publiczną.

b) Dane osobowe osób reprezentujących kontrahentów:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.

c) Dane osób wskazanych przez kontrahenta, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO  wynikającym z  potrzeby posiadania stałego kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji.
Ponadto dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe:

a) w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Kontrahenta - bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
b) w przypadku osoby wskazanej przez Kontrahenta w związku z realizacją umowy - od podmiotu uczestniczącego w wyłonieniu wykonawcy zamówienia publicznego lub podmiotu z którym zawarł umowę. Zakres Pani/Pana danych osobowych może obejmować: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne w związku z realizacją umowy.

5. Odbiorcy danych: podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Starostwie systemów informatycznych oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów określonych w pkt 3.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane, przez cały czas trwania umowy, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa o archiwizacji dokumentów, oraz zgodnie z obowiązująca w Urzędzie Instrukcją Kancelaryjną, która stanowi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania;
11. W zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO


Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żurominie  jest Starosta Żuromiński,  z siedzibą Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. (23) 657-47-00.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych - p. Ewelina Sikorska, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowań, o których mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania Administracyjnego, dotyczącym milczącego załatwienia sprawy, oraz w celu archiwizacji dokumentacji, w związku  z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości milczącego załatwienia sprawy w rozumieniu rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Odbiorcy danych: podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Starostwie systemów informatycznych oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,  następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO; prawo do sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym") w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 c RODO, ale również z uwagi na treści art. 11 RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. 1 i 2).
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA FANPAGE


Kto administruje moimi danymi?

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żuromiński z siedzibą przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
• W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych - p. Ewelina Sikorska, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z oficjalnym fanpage’em Starostwa Powiatowego w Żurominie na portalu społecznościowym Facebook, który prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook Inc., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem art. 6 lit f RODO. Przez interakcję z fanpage’m należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania względem fanpage’a z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów publikowanych na fanpage’u, dokonywanie subskrypcji lub polubienie fanpage’a.
• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

• Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem / subskrybentem fanpage’u lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebook’a.
• Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty zapewniające wsparcie informatyczne dla fanpage’a.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
Starostwo Powiatowe w Żurominie nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

• Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, o którym mowa w art. 21 RODO.
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem .

• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
• Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

e-max.it: your social media marketing partner