Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W ślad za pismem znak SPN-IV.750.1.192.2015.DG z dnia 21.07.2015 r. Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącym wykonania, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, w lasach wszystkich form własności, a także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w cyklu 5-letnim (w latach 2015-2019) Starosta Żuromiński informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach terenowych związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu na obszarze tych lasów.

Prace terenowe będą związane z założeniem powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r., które będą wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

e-max.it: your social media marketing partner