Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Opublikowano .

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

Treść rozstrzygnięcia konkursu Treść rozstrzygnięcia konkursu (115.83 KB)


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z §6 ust. 4 - 6 Załącznika do Uchwały Nr XII/90/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku oraz ust. 9 Rozdziału VI Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 297/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r., a także art. 15 ust. 1 pkt 1 – 3 i pkt 5 – 6, ust. 2, ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Po zapoznaniu z opinią Komisji Konkursowej wybiera ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Żurominie z siedzibą 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 4 pod tytułem Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na realizację zadania pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i udziela dotacji na powierzenie jego realizacji w wysokości 24 998,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Uzasadnienie wyboru oferty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilno - prawnej z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Żurominie, 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 4.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie, na stronie internetowej powiatu pod adresem www.zuromin-powiat.pl – zakładka organizacje pozarządowe – zakładka konkursy oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
 /-/ Janusz Welenc


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 312/2012
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012r.
Uzasadnienie wyboru oferty 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żurominie spełnił wymogi  formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz ogłoszeniu konkursowym.
Oferta Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Żurominie pod tytułem Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży jest zgodna z celami i założeniami konkursu, a zadanie jest przydatne dla beneficjentów.  Jego realizacja wpłynie m. in. na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej wśród dużej grupy dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozwoli wypromować powiat na arenach Mazowsza.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żurominie posiada kilkuletnie doświadczenie 
w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym również we współpracy z samorządem powiatowym. W latach 2008 - 2010 oferent otrzymał dotację 
od powiatu żuromińskiego na dofinansowanie lub powierzenie realizacji tego samego rodzaju zadania publicznego. Zlecone zadania zostały zrealizowane rzetelnie oraz prawidłowo i terminowo rozliczone. W ofercie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żurominie dokładnie opisał planowane działania uwzględniając ich poszczególne etapy. Opis działań jest spójny z harmonogramem i kosztorysem. Całokształt propozycji zawartych w ofercie sugeruje wysoką jakość wykonania zadania oraz należytą staranność. Zaplanowane koszty merytoryczne oraz koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym są celowe. Koszt zakupu nagród oraz stawki za 1 km został skalkulowany 
w sposób oszczędny, z uwzględnieniem obowiązujących cen.  Posiadane zasoby kadrowe pozwalają na realizację zadania, natomiast z zasobów rzeczowych oferent dysponuje obiektami i sprzętem sportowym na zasadzie użyczenia przez dyrektorów szkół  oraz przez innych zarządców obiektów użyteczności publicznej. Środek transportu Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żurominie zabezpiecza poprzez zakup usługi transportu. 


Przewodniczący Zarządu Powiatu
 /-/ Janusz Welenc
e-max.it: your social media marketing partner