Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ogłoszenie - przyjmowane pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego szpitala w Żurominie

Opublikowano .

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza, że w terminie od 19 października 2016 r. do 2 listopada 2016r. będą przyjmowane pisemne oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok 2016, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Biegli rewidenci pisemne oferty winni złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i podpisanej kopercie z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego SPZZOZ w Żurominie”.

Nie będą przyjmowane oferty złożone drogą elektroniczną lub faksem.

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień biegłego rewidenta.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Barbara Wypych – główny księgowy w SPZZOZ  w Żurominie, tel. 23-657 22 01 w. 324.

Otwarcia ofert dokona Zarząd Powiatu Żuromińskiego, a wyboru podmiotu na badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Powiatu Żuromińskiego.

e-max.it: your social media marketing partner