Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków ob. Dąbrowa jedn. ew. Żuromin

Opublikowano .

Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Plac Piłsudskiego 4 (pokój nr 8) w terminie od dnia 19.09.2013r. do dnia 09.10.2013r. od czwartku do środy włącznie, w godzinach od 800 do 1500 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków ob. Dąbrowa jedn. ew. Żuromin.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z :
- rejestru gruntów,
- rejestru budynków,
- rejestru lokali,
- kartotek budynków,
- kartotek lokali,
- mapy ewidencyjnej

opracowana została na podstawie art. 20 ust. 1-3, art. 22 ust. 1 i art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287)  oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga:  Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty własności dotyczące gruntów, budynków i lokali.
e-max.it: your social media marketing partner