Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE

Opublikowano .

Wydział Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa przypomina przedsiębiorcom posiadającym licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 8742 z późn. zm.), przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi licencyjnemu wszelkie zmiany danych w zakresie prowadzenia tej  działalności, a w szczególności dotyczących: oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu, numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a także rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, którymi wykonywany jest przewóz. Obowiązek ten należy zrealizować nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania (ust. 2 tegoż). 
Należy pamiętać, iż Ustawodawca za niedopełnienie wspomnianego obowiązku przewidział dla przedsiębiorców karę pieniężną. Zgodnie bowiem z art. 95a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przedsiębiorca podlega wtedy karze pieniężnej w wysokości 1000 zł, którą organ licencyjny nakłada obligatoryjnie w drodze decyzji administracyjnej.
Jeżeli zaś zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, to przedsiębiorca powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z licencji.
Należy zatem pamiętać o przekazywaniu tych istotnych informacji organowi licencyjnemu, gdyż zaniedbanie tego obowiązku skutkować będzie każdorazowo nałożeniem kary pieniężnej na takiego przewoźnika.

e-max.it: your social media marketing partner