Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie Do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZZOZ w Żurominie może przystąpić:

• Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,

• mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny i co najmniej

• ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. Opisany przebieg pracy zawodowej

4. Świadectwa pracy albo zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w przypadku, gdy stosunek pracy nadal trwa

5. Świadectwo pracy z ostatnich trzech lat, w przypadku gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł

6. Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia w zawodzie lekarza

7. Oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe

8. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

9. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

10. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym

11. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

12. Koncepcja poprawy jakości usług medycznych.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako kserokopie. W przypadku kserokopii dokumenty należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem” urzędowo lub notarialnie.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie” należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin lub przesłać na adres Starostwa (decyduje data wpływu do urzędu), w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (ogłoszenie ukazało się w Rzeczpospolitej w dniu 30.09.2011r.).

Koperta powinna być podpisana z podaniem imienia i nazwiska, adresu i nr telefonu kontaktowego. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Janusz Welenc

e-max.it: your social media marketing partner