Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Stanowisko Zarządu Powiatu Żuromińskiego w kwestii uregulowania własności działek przy ul.Szpitalnej

Opublikowano .

W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami odnośnie zgodnego z prawem przebiegu procesu uregulowania własności działek przy ul. Szpitalnej w Żurominie - Zarząd Powiatu Żuromińskiego stwierdza, co następuje:

  1. Powiat Żuromiński stał się właścicielem ul. Szpitalnej z mocy samego prawa z dniem 1.01.1999 r. Decyzję komunalizacyjną Wojewody Mazowieckiego, potwierdzającą własność na rzecz Powiatu dla części ulicy otrzymaliśmy w roku 2005. Tuż po otrzymaniu decyzji podjęte zostały prace projektowe przebudowy ulicy Szpitalnej. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydał Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie w dniu 22.11.2005 r.
  2. Wówczas, w związku ze stwierdzonym faktem zagrodzenia i trwałego zagospodarowania części pasa drogi powiatowej przez mieszkańców – właścicieli działek przyległych, wszyscy mieszkańcy byli pisemnie poinformowani o terminie geodezyjnego wznowienia granic drogi oraz podziału na przygrodzone działki. Jednocześnie zaproponowano prawne uregulowanie ich władania poprzez zakup lub wydzierżawienie zajętego pasa gruntu, ewentualnie przesunięcie płotu do granicy własnych gruntów. Spośród właścicieli działek z tej ulicy, znaczna część osób w liczbie 27 zawarła umowy dzierżawy lub zakupu, w tym Pan Janusz Welenc, obecnie pełniący funkcję starosty, który wykupił grunt w 2008 r. Pozostałych 16 mieszkańców prawej strony ulicy, którzy zagrodzili grunty powiatowe, nie odpowiedziało pozytywnie na 3 kolejne (składane w latach 2007- 2010) propozycje uregulowania tej kwestii. W ostatnich propozycjach zawarta była informacja, że w przypadku nie przyjęcia żadnej z zaproponowanych form uregulowania tej sprawy, Powiat skieruje pozwy do Sądu Rejonowego o odszkodowanie za bezumowne użytkowanie nieruchomości Powiatu . Propozycje części mieszkańców nabycia tych działek za darmo lub za symboliczną opłatę nie mogły być przyjęte , gdyż byłoby to działanie na szkodę interesu publicznego i sprzeczne z prawem.
  3. W związku z tym, zgodnie z prawem, wobec tych, którzy uchylili się od prawnego uregulowania zajętych gruntów, Zarząd Powiatu naliczył opłaty z tytułu bezumownego użytkowania za okres ostatnich 10-ciu lat. Przygotowano 16 spraw do opracowania i sporządzenia pozwów do Sądu. W pierwszej kolejności radca prawny sporządził 6 pozwów. Kolejnych 10 spraw oczekiwało na sporządzenie pozwów. Z przyczyn czysto organizacyjnych – ze względu na obciążenie obowiązkami radcy prawnego – jednoczesne sporządzenie wszystkich 16 pozwów i reprezentowanie Powiatu przed sądem było technicznie niemożliwe. Pierwsze 6 pozwów zostało sporządzonych wg kolejności badania poszczególnych spraw przez radcę prawnego. Tylko w tym sensie może być mowa o przypadkowym czyli losowym podziale spraw. Oczywiście nie miało miejsca żadne losowanie osób. Podkreślić należy, że pozwy nie dotyczą kar, a jedynie odszkodowania za wieloletnie, bezumowne korzystanie z powiatowego gruntu.
  4. W międzyczasie grupa 9 osób, których sprawy były przygotowywane do złożenia pozwów do Sądu, zadeklarowała zawarcie umów kupna lub dzierżawy. Podobne deklaracje złożyły 3 osoby, których sprawy znajdują się w Sądzie. Na sesji Rady Powiatu w dniu 26.04.2011 r. Starosta Żuromiński poinformował, że Zarządu Powiatu ustali zasady odstąpienia od naliczenia odszkodowań wobec osób, które uregulują stan prawny.
  5. Z uwagi na przyjętą zasadę równego traktowania wszystkich obywateli – Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że w przypadku osób, które uregulują stan prawny zagrodzonych nieruchomości – nie powinny być naliczane i egzekwowane opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Takie stanowisko przyjął Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.04.2011 r. Osoby te nie mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż mieszkańcy , którzy wcześniej uregulowali stan prawny działek. Dotyczy to zarówno 6 osób, których sprawy zawisły w Sądzie, jak i 10 osób, których pozwy przygotowywane są do wysłania (tu przewidujemy odstąpienie od wysłania pozwów w razie zawarcia stosownej umowy kupna lub dzierżawy).
  6. Także w stosunku do osób, które nie zawrą jakiejkolwiek umowy, lecz przesuną ogrodzenie do granicy swojej własności (dotychczas jest 1 taka deklaracja) należności z tytułu bezumownego dotychczas korzystania z gruntu będą umorzone.
  7. W przypadku uregulowania stanu własności nieruchomości przez wszystkich mieszkańców, nikt nie zostanie obciążony opłatami za bezumowne korzystanie z gruntu, a w stosunku do osób pozwanych, które zawrą umowy kupna lub dzierżawy, pozwy zostaną wycofane, bez obciążenia tych osób kosztami procesu - co czyni zadość postulatowi o równości obywateli wobec prawa.

Zarząd Powiatu w Żurominie

e-max.it: your social media marketing partner