Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Zmiany w Inspekcji Sanitarnej

Opublikowano .

Z dniem 15 marca 2020 roku na podstawie ustawy z 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020,poz.322) państwowe powiatowe inspektoraty sanitarne zostały włączone w struktury administracji rządowej zespolonej w województwie.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny  będzie przedstawiał przynajmniej raz w roku radzie powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. W oparciu o przedłożoną informację rada powiatu będzie upoważniona do występowania z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego.

Ponadto wójt ,burmistrz, prezydent miasta w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

e-max.it: your social media marketing partner