Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

PROJEKT DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW

Opublikowano .

Aktywne działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona klimatu są istotną sprawą dla władz powiatu żuromińskiego. Mając powyższe na uwadze zdecydowano o przystąpieniu do projektu Dobry Klimat dla Powiatów. Jest on realizowany przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus ze środków programu LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Projekt rozpoczął się wiosną 2011 r., zaś działania projektowe zostaną zakończone z końcem sierpnia 2015 r. Wartość projektu wynosi 1 803 371,00 Euro, z czego dotacja ze środków programu LIFE+ wynosi 901 685,00 Euro (50%), środki NFOŚiGW to dotacja 811 438,00 Euro (45%), zaś pozostałe 90 248,00 Euro (5%) jako wkład własny zapewniają partnerzy projektu.

Liderem projektu jest Instytut na rzecz Ekorozwoju, instytucja pozarządowa zajmującą się relacjami pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem przyrodniczym czyli ekorozwojem.

Partnerem krajowym jest Związek Powiatów Polskich, realizującym głównie konferencje oraz działania informacyjne skierowane bezpośrednio do samorządów. Jest to organizacja samorządowa, stawiające za cel aktywizację władz samorządowych do różnego rodzaju działań, w tym do ochrony środowiska i klimatu. Partnerem zagranicznym projektu jest Community Energy Plus brytyjska organizacja, która działa głównie w Kornwalii, ogłoszonej przez brytyjski rząd pierwszym niskowęglowym regionem w tym kraju.

Głównym celem projektu Dobry Klimat dla Powiatów" jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań przyczyniających się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Uczestnictwo w projekcie powiatu pozwoli na zdiagnozowanie stanu powietrza atmosferycznego na obszarze powiatu. Zorganizowana również zostanie lokalna debata publiczna, podczas której mieszkańcy powiatu będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na temat ochrony klimatu oraz możliwości adaptacji do jego zmian.

Dla najaktywniejszych uczestników projektu zostanie obliczona ilość śladu węglowego bądź wykonanie dla miasta powiatowego programu niskowęglowego rozwoju, które to narzędzia mogą w istotny sposób przyczynić się do lepszego skorzystania ze środków unijnych na kolejny okres finansowania, a wiadomo, że ochrona klimatu i przystosowanie do jego zmieniających się warunków będą kluczowym tematem nowej perspektywy finansowej UE.

e-max.it: your social media marketing partner