kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Gimnazjum Nr 3 w Syberii

Opublikowano .

Nr ewid.: 21 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Gimnazjum Nr 3 w Syberii

Adres: Syberia 49, 09-303 Lubowidz

Cel działania:

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu

angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnie sprawności i zainteresowań sportowych

uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej

upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia

organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

Uwagi: tel. 0-23 659 23 37
Henryk Mac - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner