kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” przy Publicznym Gimnazjum w Siemiątkowie

Opublikowano .

Nr ewid.: 15 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Gimnazjum w Siemiątkowie

Adres: 09-135 Siemiątkowo, ul. Warszawska 3A

Cel działania:

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców sympatyków Klubu

angażowanie wszystkich rodziców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze rejonu, województwa, kraju i poza nim,

organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

wyrównywanie i korekcja zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju uczniów

przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii poprzez uczestnictwo młodzieży w zajęciach rekreacyjno-sportowych

wdrażanie do prawidłowego i właściwego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych poza szkołą

kompensowanie braków w zakresie rozwoju fizycznego poszczególnych uczniów

kształtowanie prawidłowej postawy ciała, podstawowych umiejętności ruchowych, rozwijanie możliwości motorycznych i doskonalenie czynności ruchowych przydatnych w życiu codziennym

Uwagi: tel. 0-23 679 60 33
Piotr Kostrzewski - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner