kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Żurominie

Opublikowano .

Nr ewid.: 1 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

Adres: ul. Wyzwolenia 61, 09-300 Żuromin

Cel działania:

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,

angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze rejonu, województwa, kraju i poza nim,

organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

wyrównywanie i korekcja zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju uczniów,

przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii poprzez uczestnictwo młodzieży w zajęciach rekreacyjno-sportowych,

wdrażanie do prawidłowego i właściwego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych, zajęciach kultury fizycznej poza szkołą,

kompensowanie braków w zakresie rozwoju fizycznego poszczególnych uczniów,

kształtowanie prawidłowej postawy ciała, podstawowych umiejętności ruchowych, rozwijanie możliwości motorycznych i doskonalenie czynności ruchowych przydatnych w życiu codziennym.   

Uwagi: tel. 0-23 657 22 19
Andrzej Morawski  - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner