Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Zgłaszanie informacji przez ośrodki szkolenia kierowców w ramach realizacji obowiązków, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)

Opublikowano .

Kierownik ośrodek szkolenia jest obowiązany:
 1. przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;
 2. przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, informację o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;
 3. przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zwany dalej "numerem PESEL", a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
  • adres zamieszkania,
  • zakres ukończonego kursu,
  • imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej;
 4. umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;
 5. składać staroście, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:
  • do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,
  • w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.
Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) i § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Starosta Żuromiński umożliwia przekazywanie powyższych informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego na następujący adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Format pisma: *.xml, *.pdf,
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami: 5 MB
e-max.it: your social media marketing partner