Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Uzyskanie karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne

Opublikowano .

Zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137), kartę parkingową wydaje, za opłatą, Starosta na podstawie wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (powiatowy lub wojewódzki – w przypadku wniesienia odwołania):

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem spełnienia (w punkcie 9 orzeczenia) przesłanek do wydania karty.

Należy zaznaczyć, że osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać wskazanie do wydania karty parkingowej jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu w sposób umożliwiający jej odczytanie (stroną z numerem oraz datą ważności na zewnątrz).
Dokument ten obowiązuje na terenie Polski oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej.
Kierowca pojazdu oznakowanego kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznaczonych tabliczką T-29, a także na stanowiskach postojowych oznaczonych znakiem poziomym P-24.

Należy pamiętać, że osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca samochodem oznaczonym kartą parkingową oraz kierujący tym pojazdem przewożący taką osobę, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych – pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności (wykaz znaków poniżej).

Załącznik Nr 1 - wykaz znaków Załącznik Nr 1 - wykaz znaków (280.15 KB)

Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie (pok. nr 20, I piętro). Ponadto formularze wniosku można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żurominie (II piętro w Szpitalu Powiatowym).

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 25 zł i można ją uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Żurominie (pok. nr 38, I piętro) lub na poczcie bądź za pośrednictwem banku na konto:

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Żurominie

Nr 21 8213 0008 2004 0300 8647 0001

W celu uzyskania karty parkingowej należy przedłożyć:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (i wojewódzkiego w sprawach odwoławczych),
 • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 25 zł,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej lub jej odbioru (jeśli podanie o kartę będzie składać lub ją odbierać inna osoba niż wnioskodawca),
 • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
 • dowód osobisty osoby upoważnionej przez wnioskodawcę (do wglądu - dotyczy pełnomocnika),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy osób niepełnoletnich),
 • potwierdzenie zameldowania (dotyczy osób niepełnoletnich, jeśli nie posiadają dowodu osobistego).

Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Załącznik nr 2 - wniosek o wydanie karty parkingowej Załącznik nr 2 - wniosek o wydanie karty parkingowej (78.93 KB)

Wydanie karty parkingowej następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Przy ubieganiu się o wydanie kolejnej karty parkingowej w przypadku zmiany orzeczenia PZON, należy zwrócić poprzednio wydaną kartę z chwilą odbioru nowego dokumentu.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub złożone do protokołu. Pełnomocnik jest obowiązany dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 2 i 3 k.p.a.). Od złożenia pełnomocnictwa uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie lub na rachunek bankowy UGiM Żuromin. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka, dziadek, babcia), zstępnemu (syn, córka, wnuk, wnuczka) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. Ponadto z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone wyłącznie do odbioru karty parkingowej.

Załącznik Nr 3 - Druk pełnomocnictwa Załącznik Nr 3 - druk pełnomocnictwa (26.86 KB) 

Więcej informacji dotyczących karty parkingowej można uzyskać pod numerem telefonu 657-47-00 wew. 38.

Marcin Liszewski
Inspektor ds. wydawania praw jazdy
Wydział Komunikacji i Transportu

e-max.it: your social media marketing partner