Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Skutki usunięcia pojazdu z drogi - aktualizacja

Opublikowano .

Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), pojazd jest usuwany (obligatoryjnie) z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)      pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)      nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3)      przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)      pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę lub pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;

5)      pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

6)      kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz w pkt 2 ww. ustawy.

Ponadto zgodnie z ust. 1a ww. artykułu, pojazd jest usuwany z drogi (obligatoryjnie) na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy.

Pojazd może być również usunięty z drogi (fakultatywnie) na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)      kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)      jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Z powyższego wynika zatem, iż przesłanek których wystąpienie skutkuje lub może skutkować usunięciem pojazdu z drogi, jest wiele.

Stosownie zaś do przepisu ust. 2a art. 130a Prawa o ruchu drogowym, od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 ww. ustawy, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ww. ustawy, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 ustawy, należy do zadań własnych powiatu. Zadania te realizuje starosta przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty, za jego usunięcie i parkowanie. Do dnia 19 września 2015 r. usuwaniem pojazdów z dróg powiatu żuromińskiego i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym zajmuje się firma „ARTRANS” Usługi Transportowe Krzysztof Jażdżewski z siedzibą Stare Piastowo 5a, 09-200 Sierpc, tel. 600 927 166. Parking strzeżony jest czynny w dniach od pn. do pt., w godz. od 8.00 do 16.00. W przypadku pojazdów usuniętych z drogi w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy tutejszego Starostwa (tj. po godz. 15.30), opłaty za ich usunięcie będą pobierane przez obsługę parkingu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny odbioru pojazdu.

Z kolei wysokość obecnie obowiązujących opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, zostały określone w uchwale nr XXXIII/324/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., i są one następujące:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata

za usunięcie pojazdu (brutto)

za każdą dobę przechowywania pojazdu (brutto)

1.

Rower lub motorower

 

106 zł

 

17 zł

2.

Motocykl

 

211 zł

 

24 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej

do 3,5 t

 

464 zł

 

36 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

 

580 zł

 

48 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

 

822 zł

 

69 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

 

1211 zł

 

128 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

 

1475 zł

 

190 zł

Wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego następuje po okazaniu zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu oraz dowodu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu strzeżonego przez jego właściciela w terminie 3 miesięcy od dnia jego  usunięcia, starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba upoważniona nie odebrała pojazdu w tym terminie. Starosta występuje z wnioskiem nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia.

Natomiast w myśl przepisu art. 130a ust. 10h ww. ustawy, koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia lub solidarnie z nim osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się w jej władaniu. Decyzję administracyjną o zapłacie tych kosztów wydaje starosta, a termin ich zapłaty wynosi 30 dni od dnia, w którym stała się ona ostateczna. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W związku z powyższym należy pamiętać o jak najszybszym odbiorze z parkingu strzeżonego swojego pojazdu. Każdy dzień zwłoki powoduje bowiem wzrost kosztów jego przechowywania. W przypadku zaś długotrwałego przechowywania pojazdu, koszty te mogą wynieść kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych i przekroczyć jego wartość rynkową.

Monika Oleksiak

Podinspektor ds. transportu drogowego

w Wydziale Komunikacji i Transportu

Starostwa Powiatowego w Żurominie

e-max.it: your social media marketing partner