Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Wkrótce nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Opublikowano .

Prezydent RP Bronisław Komorowski w dniu 15 listopada ubiegłego roku podpisał ustawę z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa to ma na celu wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się przez kierujących pojazdami kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym zmieniają dotychczasowe zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób.

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad wydawania kart parkingowych i korzystania z nich.

 1. Kartę parkingową uprawniającą do parkowania w odpowiednio oznaczonych miejscach nadal będą mogły otrzymać tylko osoby posiadające: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i orzeczenia wskazaniach do ulgi i uprawnień, które zawierają wskazania do wydania karty parkingowej. W przypadku osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  kartę uzyskają osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Z kolei osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową wyłącznie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
 2. Dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia warunkiem otrzymania karty parkingowej będzie znacznie ograniczona możliwość poruszania się.
 3. Kartę parkingową może też otrzymać placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczoną możliwości samodzielnego poruszania się.
 4. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej będzie wydawana na czas określony wynikający z okresu ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Dla placówki karta będzie wydawana na okres 3 lat.
 5. Karty parkingowe będą lepiej zabezpieczone przed ich sfałszowaniem.
 6. Organem wydającym kartę parkingową nie będzie już Starosta lecz Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 7. Karty będą zewidencjonowane w Centralnej Ewidencji Kart Parkingowych.
 8. Posługiwanie się kartą parkingową w sposób nieuprawniony będzie zagrożone karą grzywny do 2000 złotych.
 9. Zostanie wprowadzony obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
  1. 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
  2. 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
  3. 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;
  4. 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
 10. Osoba niepełnosprawna będzie zwolniona z opłaty jest zwolniona z opłaty związanej z korzystaniem z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej umożliwiających dojazd bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków, przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
 11. Zwolnienie to nie będzie jednak obejmowało prawa do bezpłatnego:
  1. parkowania;
  2. korzystania z autostrad płatnych;
  3. przejazdu po drogach krajowych pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów, składających się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej;
  4. przejazdu przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych.
 12. Nowelizacja przepisów wchodzi w życie 1 lipca 2014 r. z wyjątkiem:
  • przepisu o karze grzywny do 2000 zł za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
  • przepisu dotyczącego wyznaczania stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014.r.
  • przepisu dotyczącego utworzenia Centralnej Ewidencji Kart Parkingowych, który wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
 13. Dotychczas wydane karty parkingowe stracą ważność z dniem 30 listopada 2014 r.

Marcin Liszewski – inspektor ds. wydawania praw jazdy

e-max.it: your social media marketing partner