Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Fundacja Leśne Zacisze - Schronisko dla osób bezdomnych

Opublikowano .

Numer KRS: 0000454997

Siedziba: Sokołowy Kąt 1, 09-135 Siemiątkowo

Cele Statutowe:

1. Pomoc bezdomnym, ubogim osobom i rodzinom, ludziom wykluczonym społecznie, osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym patologią społeczną oraz ludziom

uzależnionym,

2. Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem,

3. Rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,

4. Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze, opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

5. Aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

6. Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych,

7. Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i regionalnej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego,

9. Promocja idei zdrowego społeczeństwa,

10. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,

11. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego,

12. Praca wychowawcza w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia, bez nałogów,

13. Podejmowanie wszelkich działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych, bezdomnych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie,

14. Rehabilitacja i reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,

15. Pomoc osobom starszym, samotnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Prezes: Iwona Kaczyńska

e-max.it: your social media marketing partner