Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie WAGON INICJATYW

Opublikowano .

Siedziba: 09-300 Żuromin, ul. Szkolna 11/28

Nr KRS: 0000492971; Data rejestracji: 3.01.2014 r.

Cele działania:

1) Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób dotkniętych patologią społeczną, ubóstwem, bezrobociem oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej;

2) Promocja i organizacja wolontariatu i działalność charytatywna;

3) Rozwijanie działań na rzecz tolerancji i promocji norm życia społecznego, promocji integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur, mniejszościami narodowymi oraz organizacjami o zbieżnych celach statutowych;

4) Wzmacnianie więzi i integracji lokalnego społeczeństwa, pielęgnowanie jej tradycji;

5) Wspieranie obszarów wiejskich, rolnictwa i ekorolnictwa;

6) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

7) Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

8) Tworzenie i prowadzenie centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu żuromińskiego;

9) Działalność w zakresie nauki, edukacji, opieki, sztuki, kultury, oświaty i wychowania;

10) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

11) Aktywna działalność i promocja na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu;

12) Działania na rzecz rozwoju sportu, turystyki, rekreacji, aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia.

Prezes: Piotr Wlizło

e-max.it: your social media marketing partner