Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Siła Mam”

Opublikowano .

Stowarzyszenie „Siła Mam”
Siedziba: Brudnice 4, 09-300 Żuromin
Nr KRS: 0000963845 Data rejestracji: 04.04.2022 r.
Cel działania:
1. Niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz deficytami rozwojowymi, w szczególności dzieciom oraz ich rodzicom we wszystkich obszarach życia,
2. Zmienianie postrzegania niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami oraz deficytami rozwojowymi
w społeczeństwie oraz społecznościach lokalnych,
3. Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w wszystkich obszarach życia,
4. Promowanie i wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz deficytami rozwojowymi,
5. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach społeczno-edukacyjno-kulturalnych poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczenie społecznym,
c) działalności charytatywnej
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) ochrony i promocji zdrowia,
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) działalności na rzecz równych praw kobiet mężczyzn,
i) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
l) wypoczynku dzieci i młodzieży,
m) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
o) turystki i krajoznawstwa,
p) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
q) promocji i organizacji wolontariatu,
r) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
s) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
t) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym powyżej.
Prezes: Muchewicz Marta
e-max.it: your social media marketing partner