Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE Społeczno-Oświatowe "Filar Nowej Perspektywy"

Opublikowano .

Siedziba: Gościszka 56, 09-310 Kuczbork – Osada

Nr KRS: 0000890452 Data rejestracji: 22.03.2021 r.

Cel działania:

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wybitnie zdolnych, uzdolnionych sportowo, artystycznie, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem w zakresie:

  • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • działalności charytatywnej
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej
  • ochrony i promocji zdrowia
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Prezes: Edyta Rzymowska

e-max.it: your social media marketing partner