Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ogłoszenia i informacje

Projekty POKL

Opublikowano .

Zestawienie projektów zrealizowanych, w trakcie realizacji oraz planowanych do zrealizowania przez Powiat Żuromiński, samodzielnie lub w partnerstwie, współfinansowanych z EFS w ramach PO KL.

Nazwa projektu

Działanie PO KL

Wartość projektu

Realizacja

Wnioskodawca

Miejsce realizacji

Rok zakończenia

1 Nowoczesne kierunki i metody edukacji szansą na atrakcyjne zawody PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 814 452,20 zł (w tym wkład własny niepieniężny 106 280,00 zł) Projekt w trakcie realizacji. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ZSP Żuromin 2013
2 Świetlica edukacyjno-terapeutyczna PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1 625 799,80 zł (50 160,00 zł wkład własny niepieniężny) Projekt w trakcie realizacji. Powiat Żuromiński/Zespół Szkół Specjalnych Zespół Szkół Specjalnych 2013
3 Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 422 340,00 zł (23 340,00 zł wkład własny niepieniężny) Projekt w partnerstwie. Projekt zrealizowany. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich LO Żuromin, LO Bieżuń, LO przy ZSP w Zielonej 2011
4 W przyszłość - przygotowani zawodowo PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 101 632,64 zł (w tym wkład własny 7 152,00 zł) Projekt zrealizowany. Powiat Żuromiński/ZSP Żuromin ZSP Żuromin 2011
5 Daj sobie szansę PO KL 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego 96 325,00 zł Projekt zrealizowany. Powiat Żuromiński/PCKUiP Żuromin PCKUiP Żuromin 2009
6 Równe Szanse (projekt systemowy realizowany corocznie do roku 2013) PO KL 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 250 000,00 zł (26 250,00 zł - wkład wlasny powiatu) Projekt zrealizowany. Powiat Żuromiński/PCPR PCPR 2011
200 000,00 zł (21 000,00 zł - wkład wlasny powiatu) Projekt zrealizowany. 2010
150 000,00 zł (15 750,00 zł - wkład własny powiatu) Projekt zrealizowany. 2009
237 811,00 (24 970,00 zł - wkład własny powiatu) Projekt zrealizowany. 2008
7 Profesjonalizm pośrednika pracy i doradcy zawodowego sukcesem urzędu PO KL 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie 174 000,00 zł. Projekt zrelizowany. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2009
8 Kompetentny pracownik gwarantem jakości usług urzędu pracy PO KL Priorytet VI 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie 137 613,18 zł Projekt zrealizowany. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2010
9 Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy PO KL Priorytet VI Dz. 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie 412 349,42 zł Projekt w trakcie realizacji. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin  
10 Lepsza przyszłość w zasięgu twojej ręki PO KL Priorytet VI Dz.6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 11 205 086,51zł. Projekt w trakcie realizacji. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2013
11 Zielone światło dla kobiety gotowej na zmiany PO KL Priorytet VII Dz.7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społęczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 441 834zł. Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w partnerstwie z MGOPS w Żurominie PUP Żuromin 2014
12 Przepustka do godnego życia PO KL Priorytet VII Dz.7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społęczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 331 416,00 zł Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w partnerstwie z MGOPS w Żurominie PUP Żuromin 2013
13 Łam bariery - pokonuj uprzedzenia PO KL Priorytet VII Dz.7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społęczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 160 814,00 zł Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w partnerstwie z MGOPS w Żurominie PUP Żuromin 2014
14 Szkolenia twoją szansą na sukces zawodowy PO KL Priorytet VII Dz. 7.3 Inicjaty lokalne na rzecz aktywnej integracji 50 000zł. Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2012
15 Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu PO KL Priorytet VII Dz. 7.3 Inicjaty lokalne na rzecz aktywnej integracji 50 000zł. Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2012
16 Kwalifikacje sposobem na aktywizację PO KL Priorytet IX Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 49 986,00 zł Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w partnerstwie z UG Kuczbork - Osada PUP Żuromin 2013
17 Sprawny samorząd - program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST PO KL Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 4 492 598,40 zł(wkład własny niepieniężny 514 500,00 zł) Projekt w partnerstwie.Projekt w trakcie realizacji. FRDL starostwa powiatowe i urzędy gmin z terenu całego kreju w tym Starostwo Powiatowe w Żurominie 2012
e-max.it: your social media marketing partner