Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu komunikacji i transportu drogowego wykonuje Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:

tel. 793 354 045 (w tym umawianie wizyt w sprawach rejestracji pojazdów)

tel. 23 65 33 257

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami: wew. 24

Wydawanie dowodów rejestracyjnych: wew. 21

Transport drogowy: wew. 25

Kasa: wew. 23

Faks: wew. 25

PRZYDATNE INFORMACJE

Przedsiębiorcy zobowiązani do uzyskania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy

Opublikowano .

Wydział Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa informuje, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.), przedsiębiorca może wykonywać przewozy drogowe na potrzeby własne ‒ nazywane też niezarobkowym przewozem drogowym ‒ po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez niego prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Przepisy ww. ustawy stosuje się jeśli przewozy te wykonywane są pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
  1. przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (w niezarobkowym przewozie drogowym osób),
  2. o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (w niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy).
Czym jest zatem przewóz drogowy na potrzeby własne? Otóż zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym ‒ niezarobkowy przewóz drogowy,  to  każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
  1. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników;
  2. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi (np. jest właścicielem, najemcą lub leasingobiorcą);
  3. w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin;
  4. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
Należy zaznaczyć, iż zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie oraz wypis (lub wypisy) z niego wydaje na czas nieokreślony, starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Za wydanie tego dokumentu pobierana jest opłata w wysokości 500 zł oraz 100 zł od każdego zgłoszonego pojazdu zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

Procedura dotycząca wydania zaświadczenia jest uproszczona. Należy złożyć stosowny wniosek wraz z następującymi dokumentami: oświadczeniem o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających odpowiednie warunki wymagane przepisami prawa oraz wykaz pojazdów samochodowych. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednocześnie trzeba dodać, że w myśl art. 33 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, obowiązek uzyskania zaświadczenia nie obejmuje przewozów drogowych wykonywanych przez podmioty niebędącymi przedsiębiorcami, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ponadto zaświadczenie nie jest wymagane w ramach powszechnych usług pocztowych oraz od przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego (licencję).

Za brak zaświadczenia ustawodawca przewidział wysoką karę pieniężną. Zgodnie bowiem z pkt. 1.3. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia jest naruszeniem karanym wysoką grzywną w wysokości 8000 zł.

Wnioski o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne można składać w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa (pok. nr 20, I piętro).

Monika Oleksiak
Podinspektor ds. transportu drogowego
Wydziału Komunikacji i Transportu
e-max.it: your social media marketing partner