AKTUALNOŚCI

Bale studniówkowe w powiecie żuromińskim

Opublikowano dnia .

W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu żuromińskiego odbywają się bale studniówkowe. 10 stycznia w "SŁONECZNYM DWORKU" w Chamsku bawili się uczniowie bieżuńskiego liceum, natomist tydzień później czyli 17 stycznia w tym samym obiekcie swoją studniówkę mieli maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Gośćmi uczniów i rodziców byli wychowawcy i nauczyciele, a także Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. W najbliższa sobotę (tj. 31 stycznia) bal maturalny uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, bawić się będą w hotelu "DEEP PARK RESORT" w Brudnicach. Ostatnia studniówka odbędzie się 7 lutego. Uczniowie LO w Żurominie spotkają się i pobawią w "LEŚNYM DWORZE" w Myślinie.

Spotkanie noworoczne z wójtami i burmistrzami w Starostwie Powiatowym w Żurominie

Opublikowano dnia .

W dniu 28 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Powiatu Żuromińskiego oraz przedstawicieli władz gmin z terenu powiatu. Podczas spotkania Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus przekazali zebranym gościom informacje nt. zrealizowanych przez Powiat Żuromiński w roku 2014 inwestycji i remontów oraz planowanych do realizacji zadań na rok 2015. W spotkaniu z ramienia gmin powiatu uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie wraz z przewodniczacymi rad gmin, natomiast Powiat Żuromiński reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Marek Antoni Tański, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Janusz Welenc oraz członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego: Jerzy Rzymowski, Irneusz Rejmus, Bernard Jabłoński oraz Mirosław Różański.

Kwalifikacja wojskowa w 2015 r.

Opublikowano dnia .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich, w okresie od 8 kwietnia 2015r. do 23 kwietnia 2015r. przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Żuromińskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 1996r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1991-1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto kwalifikacji wojskowej podlegają osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu zebranie informacji o stanie zdrowia młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Od 2009 roku zastąpiła ona pobór. Podczas kwalifikacji wojskowej może być przyznana jedna z następujących kategorii:

- „A” - czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej. Oznacza ono pełną przydatność do każdej formy czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej.

- „B” - czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej. Oznacza to, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej.

- „D” - czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oznacza, że osoba jest przenoszona do rezerwy.

- „E” - czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56.

Terminy posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej z podziałem na gminy powiatu przedstawiają się następująco:

1. Kwalifikacja wojskowa kobiet: 08.04.2015r.,

2. Gmina i Miasto Żuromin: 09.04. – 14.04.2015r.,

3. Miasto i Gmina Bieżuń: 14.04. – 15.04.2015r.,

4. Gmina Siemiątkowo: 16.04.2015r.,

5. Gmina Lutocin: 16.04. – 17.04.2015r.,

6. Gmina Lubowidz: 20.04. – 21.04.2015r.,

7. Gmina Kuczbork – Osada: 21.04. – 22.04.2015r.,

8. Dzień dodatkowy: 23.04.2015r..

Prosimy osoby wezwane do kwalifikacji o terminowe stawiennictwo, zgodnie z imiennymi wezwaniami według poszczególnych gmin, a także o zabranie ze sobą niezbędnych dokumentów (aktualne zdjęcie, dowód tożsamości, prawo jazdy, dokumentacja medyczna).

FISE - Gdzie szukać informacji o ekonomii społecznej?

Opublikowano dnia .

Zapraszamy na portal ekonomiaspoleczna.pl!

Jest to największy portal nt. ekonomii społecznej w Polsce. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi go od 2005 roku. Można w nim znaleźć m.in.:

 • praktyczne wprowadzenie do tematu ekonomii społecznej (czym jest, jakie są jej uwarunkowania prawne w Polsce, ABC społecznego biznesu),
 • przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych – szczególnie polecamy graficznie nawigowany Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej,
 • bibliotekę z ponad 150 publikacjami nt. ekonomii społecznej (wersje elektroniczne do bezpłatnego pobrania),
 • codzienne newsy z sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie,
 • a także ogłoszenia o szkoleniach, projektach i innych ważnych wydarzeniach.

Coś dla siebie znajdą tam zarówno praktycy – osoby prowadzące przedsiębiorstwa społeczne, jak i pracownicy podmiotów je wspierających: samorządowcy, urzędy pracy, doradcy zawodowi,odpowiedzialny biznes.

Gorąco zachęcamy do korzystania z portalu.

Zapraszamy także na prowadzone przez nas szkolenia nt. ekonomii społecznej. Już za miesiąc odbędzie się szkolenie nt. Spółdzielnia socjalna – podstawy prawne, zakładanie, wspieranie, współpraca:

 • Wrocław, 16 lutego
 • Kraków, 17 lutego
 • Warszawa, 18 lutego
 • Poznań, 19 lutego

Wykaz pozostałych szkoleń od pierwszego do trzeciego tygodnia lutego można zobaczyć poniżej, a także na stronie naszej Fundacji.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół FISE

Powołano POWIATOWĄ RADĘ RYNKU PRACY W ŻUROMINIE

Opublikowano dnia .

Zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku Starosta Żuromiński powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w Żurominie. Rada jest organem opiniodawco-doradczym w sprawach polityki rynku pracy. W dniu 12 stycznia br Rada odbyła swoje pierwsze posiedzenie. Na posiedzeniu Rada dokonała  wyboru  przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Funkcję Przewodniczącego Rady objął p.Adam Witkowski, zaś Wiceprzewodniczącym wybrano p.Ireneusza Rejmusa. Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przedstawia się następująco:

 1. Pan Kazimierz Zieliński – przedstawiciel Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia, Cech Rzemiosł Różnych w Żurominie.
 2. Pani Marzena Więckowska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków  Zawodowych Województwa Mazowieckiego.
 3. Pan Adam Witkowski-   przedstawiciel  Mazowieckiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Żuromińskiego.
 4. Pan Kazimierz Gołębiewski - przedstawiciel Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ciechanowie.
 5. Pan Piotr Wlizło – przedstawiciel Stowarzyszenia WAGON  INICJATYW w Żurominie.
 6. Pan Marian Kamecki – przedstawiciel Stowarzyszenia Na pograniczu w Lubowidzu.
 7. Pan Ireneusz Narewski - przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze ,Oddział w Mławie.
 8. Pan Ireneusz Rejmus - przedstawiciel samorządu terytorialnego, Wicestarosta Żuromiński.
 9. Pan Andrzej Szymański - przedstawiciel samorządu terytorialnego, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń.
 10. Pan Krzysztof Ziółkowski  - przedstawiciel samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Lubowidz.