Informacje o zarządzie

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. obowiązują  nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

30 listopada 2014 r. tracą ważność dotychczasowe karty parkingowe.

Nowe karty są wydawane od 1 lipca br . Organem wydającym kartę parkingową dla mieszkańców naszego powiatu  jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żurominie ul. Szpitalna 56 (siedziba szpitala powiatowego).

KARTA  PARKINGOWA  DLA  OSOBY  INDYWIDUALNEJ

Kto zachowuje uprawnienia do karty parkingowej?

Uprawnienia do karty parkingowej  zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w  orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej

Osoby te na wymianę dokumentu będą miały 5 miesięcy. W tym celu mogą już od 1 lipca 2014r. zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania                                       o Niepełnosprawności właściwego do  miejsca swego zamieszkania (wykaz zespołów- do pobrania).

W jaki sposób wymienić dokument ?

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  za wyjątkiem:

- osób poniżej 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z  rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

- w  przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;

- ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa  odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd; 

2. Do wniosku osoba niepełnosprawna  powinna załączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł na konto nr 64 8213 0008 2004 0300 8647 0003;

- oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo) 

oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nowe karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 5 lat.

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową będą mogły otrzymać jedynie:

- osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:04-O, 05-R lub 10-N;

- osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

KARTA  PARKINGOWA  DLA   INSTYTUCJI

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej /rodzaje placówek określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego/.

Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Do wniosku  o wydanie karty parkingowej placówka załącza :

- dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej na nr konta 64 8213 0008 2004 0300 8647 0003;

- oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki;

- oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu   o posiadaniu  upoważnienia  do  reprezentowania placówki.

Podstawa prawna: (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2013r., poz. 1446)) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24czerwca 2014roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014,poz.843)

e-max.it: your social media marketing partner