AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie

Opublikowano .

Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Plac Piłsudskiego 4 (pokój nr 8) w terminie od dnia 24.07.2013r. do dnia 13.08.2013r. od środy do wtorku włącznie, w godzinach od 800 do 1500 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków ob. Cierpigórz jedn. ew. Żuromin.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z :

  • - rejestru gruntów,
  • - rejestru budynków,
  • - rejestru lokali,
  • - kartotek budynków,
  • - kartotek lokali,
  • - mapy ewidencyjnej

opracowana została na podstawie art. 20 ust. 1-3, art. 22 ust. 1 i art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287)  oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga:  Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty własności dotyczące gruntów, budynków i lokali.

Starosta Żuromiński
Janusz Welenc

e-max.it: your social media marketing partner