Informacje o zarządzie

Konkurs "Bezpieczeństwo imprez sportowych"

Opublikowano .

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wzorem ubiegłego roku ogłasza konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Bezpieczeństwo imprez sportowych”.
Celem konkursu jest propagowanie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie m. in. Popularyzowania zasad kulturalnego kibicowania, kształtowania nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie imprez sportowych oraz stworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w masowych imprezach sportowych.
Zgodnie z regulaminem, konkurs będzie przeprowadzony dwuetapowo:

I etap – wyłonienie 2 najlepszych projektów z terenu województwa poprzez Zespól Wojewódzki, działający przy wojewodzie w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, zostanie zakończony do dnia 22 kwietnia br.,
I etap – wybór najlepszych projektów przez Komisję Konkursową powołaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 maja br..
Projekty ww. konkursu należy przesłać do dnia 8 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Z dopiskiem Konkurs „Bezpieczeństwo imprez sportowych”.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl.

e-max.it: your social media marketing partner