AKTUALNOŚCI

Informacja nt. przebiegu konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano .

Na podstawie §6 Uchwały Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2014r., poz. 1848) informuję, iż w toku konsultacji społecznych nie zostały wniesione żadne uwagi ani opinie w odniesieniu do Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

Przewodniczący konsultacji
Joanna Jucewicz-Morawska 

e-max.it: your social media marketing partner