Informacje o zarządzie

Odbiór przebudowanego mostu i odcinka drogi powiatowej Bieżuń - Drzazga

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 – Odcinek od km 6+435,40 do km 8+740,00”.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 2 960 050,57 zł.

Zakresem rzeczowym zadanie to objęło przebudowę istniejącego mostu w m. Gołuszyn (gmina Bieżuń)  na rzece Luta  oraz  przebudowę drogi dojazdowej nr 4634W na dojazdach do mostu o łącznej długości około 2,3 km polegającej między innymi na wzmocnieniu istniejącej jezdni poprzez wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, poszerzeniu szerokości jezdni drogi powiatowej do 6,0 m, budowie chodników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4634W w obrębie   przystanku autobusowego w m. Gołuszyn, odtworzeniu rowów przydrożnych,  budowie przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi, przebudowie istniejących i budowie nowych zjazdów indywidualnych, publicznych  i na drogi publiczne z drogi powiatowej nr 4634W oraz oznakowaniu pionowym i poziomym.

Na ww. inwestycję Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 1 320 339,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Zadanie to otrzymało także dofinansowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000,00 zł.

W dniu 18 listopada 2015r. dokonano uroczystego odbioru ww. inwestycji oraz oddano drogę do użytkowania.

W uroczystości otwarcia nowo przebudowanego mostu i odcinka drogi uczestniczyli: Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński – Ireneusz Rejmus, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Żuromińskiego – Ryszard Domżalski, członek Zarządu Powiatu Żuromińskiego - Bernard Jabłoński, Radny Rady Miejskiej w Bieżuniu – Radosław Tuszyński, Przedstawiciele Wykonawcy robót – Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., w Lipnie, Inspektorzy Nadzoru – Kazimierz Krakówka oraz Jan Wysocki, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Stanisław Drążewski, Kierownik Robót Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Wojciech Jarzynka oraz sołtysi Gołuszyna – Zygmunt Piórkowski i Bielaw Gołuskich – Dariusz Kowalski.

4634W Biezun - Drzaga 2015 3324634W Biezun - Drzaga 2015 3584634W Biezun - Drzaga 2015 3594634W Biezun - Drzaga 2015 3824634W Biezun - Drzaga 2015 3834634W Odbior 324634W Odbior 334634W Odbior 374634W Odbior 424634W Odbior 45Tablica FOGR 1

e-max.it: your social media marketing partner