20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3013W wraz z mostem w m. Ossowa

Opublikowano .

W dniu 26 lutego 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Ossowa wraz z drogą dojazdową nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo”.

Zakresem rzeczowym zadanie to obejmuję przebudowę istniejącego, drewnianego mostu w m. Ossowa (gmina Siemiątkowo) na most o konstrukcji stalowej wypełnionej betonem wraz z nawierzchnią na moście z betonu asfaltowego oraz przebudowę drogi dojazdowej do mostu o długości 1,64 km polegającej między innymi na wykonaniu robót ziemnych pod konstrukcję nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa wiążąca – 5 cm i warstwa ścieralna – 4 cm).

Inwestycja ta została zgłoszona do dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych wniosków, a informacja o przyznanych dofinansowaniach znana będzie na przełomie kwietnia i maja 2013r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

e-max.it: your social media marketing partner