20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Chamsk

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 13 listopada 2012r. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4626W Chamsk – do drogi nr 541 – budowa chodnika w m. Chamsk z projektantem – inż. M. Budzińską, zam. Żuromin, za cenę brutto w wysokości: 11 900,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 21.12.2012r.
e-max.it: your social media marketing partner