Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Krzeczanowo

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2020r. w Ciechanowie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 - odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00”, w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość złożonego wniosku opiewa na kwotę ok. 500 000,00 zł a w wysokość dofinansowania, określona umową wynosi 240 000,00 zł.

Inwestycja ta zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,3 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi.

Informacje dotyczące zadań, finansowanych przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego w subregionie ciechanowskim dostępne są na stronie http://www.mazovia.pl/.

IMG 3581IMG 3583IMG 3584IMG 3589IMG 3591IMG 3594

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA

Opublikowano .

Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu Weronika Pawlak przygotowana do konkursu przez p. Marzenę Twarogowską pokonała wielu uczestników z całego kraju i zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA.Scan 2jpg.jpg

 

Zdalna szkoła

Opublikowano .

zdalnaszkola

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie w wysokości 69 991,90 zł z rządowego programu „Zdalna Szkoła”  w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego" realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W dniu dzisiejszym dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Żuromiński został przekazany sprzęt zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kwota 69 991,90 złotych pozwoliła na zakup 25 laptopów wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, które będą służyły uczniom do realizacji zdalnego nauczania.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.  Przekazany dyrektorom szkół sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się ich w zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzą na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

IMG 3544 IMG 3548 IMG 3552 IMG 3555 IMG 3557 IMG 3559 IMG 3561 IMG 3563 IMG 3565 IMG 3566 IMG 3570

XVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

28 maja 2020r. odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
  w Powiecie Żuromińskim.
 5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2019r.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 10. Przyjęcie Sprawozdanie Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie z działalności za 2019 rok w zakresie dróg powiatowych.
 11. Przyjęcie Sprawozdanie Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie z działalności za 2019 rok.
 12. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Żurominie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  w 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2019.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.                

Na Sesji Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

IMG 3517IMG 3518IMG 3519IMG 3520IMG 3522IMG 3523IMG 3524IMG 3527IMG 3529IMG 3530IMG 3531IMG 3532IMG 3533IMG 3534IMG 3536IMG 3537