20 LAT POWIATU pozioma

profilaktyka

Na szczepienie można się zapisać w rejestracji szpitala.

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gołuszyn – Zgliczyn Pobodzy

Opublikowano .

W dniu 13 lipca 2019r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Bieżuń – Drzazga” – odcinek od km 8+740,00 do km 11+950,00 w całości położony na terenie Gminy Bieżuń.

Zakresem rzeczowym całe zadanie zakłada przebudowę drogi powiatowej na odcinku liczącym blisko 3,21 km – od końca m. Gołuszyn, przez Zgliczyn Pobodzy do granicy z powiatem mławskim, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Zgliczyn Pobodzy oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Łączna wartość zadania wynosi 6 623 671,14 zł, natomiast dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” – 3 960 000,00 zł, w tym 800 000,00 zł – w roku 2019 oraz 3 160 000,00 zł – w roku 2020.

IMG 2290IMG 2291IMG 2293IMG 2298IMG 2303IMG 2306IMG 2312IMG 2317IMG 2318IMG 2322IMG 2335IMG 2337

Uroczystość otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Osówka – Lubowidz

Opublikowano .

Zakończyły się prace w terenie, związane z realizacją przez Powiat Żuromiński zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4609W Osówka – Lubowidz”.

W dniu 5 lipca 2019 r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji a w dniu 13 lipca 2019r. z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, przedstawicieli MZDW w Warszawie, przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Żuromińskiego – Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz sołectw Osówka i Lubowidz dokonano uroczystego otwarcia drogi.

Inwestycja realizowana była przez Powiat Żuromiński w latach 2018-2019, w tym w roku 2018 – odcinek o długości ok. 1,7 km oraz w roku 2019 – odcinek ok. 2,4 km.

Zakresem rzeczowym całe zadanie objęło przebudowę drogi powiatowej na łącznym odcinku blisko 4,1 km – od końca m. Osówka do m. Lubowidz, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Lubowidz, wzmocnienie podbudowy drogi oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Łączna wartość zadania wyniosła 5 039 293,70 zł, natomiast dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” – 3 023 574,26 zł.

Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL Adam Nowakowski”, ul. Nadrzeczna 1, 06-450 Glinojeck.

IMG 2348IMG 2354IMG 2356IMG 2359IMG 2361IMG 2364IMG 2370IMG 2372

VIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 10 LIPCA 2019r. ( ŚRODA ) o godz. 13.30 odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym VIII Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w Powiecie Żuromińskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod tytułem: Mobilni w Europie - uczniowie z Żuromina na praktykach zawodowych w Grecji, w ramach programu Erasmus+.
 7. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie nadzoru na obszarze powiatu żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.  

IMG 2279IMG 2280IMG 2281IMG 2282

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – inf

Opublikowano .

kobize.pngIOŚ.png

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.) od 2010 roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Więcej informacji o Krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB: https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show Obecnie w systemie Krajowej bazy jest zarejestrowanych ponad 30 tys. podmiotów korzystających ze środowiska. Proces rejestracji kolejnych podmiotów cały czas trwa. Podmiot korzystający ze środowiska, który dotychczas nie realizował obowiązku wprowadzania raportu do Krajowej bazy, jest zobowiązany do rejestracji w systemie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego (znajdującego się na stronie internetowej Krajowej bazy).

Równolegle zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (więcej informacji nt. opłat za korzystanie ze środowiska dostępnych jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska).

W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis art. 286 ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zgodnie z tym przepisem podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza będą przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 rok, które podmioty korzystające ze środowiska będą przedkładały do końca marca 2020 roku.
W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązku opracowania wykazu na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy w marcu 2019 r. w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 rok. Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie jest dobrowolne, pozwalająca na przygotowanie ww. wykazu w formacie pliku Word. Generowany w systemie Krajowej bazy wykaz jest w pełni edytowalnym dokumentem tekstowym, którego zakres i układ jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2018 r. poz. 2527). Informacje do wykazu są pobierane bezpośrednio z systemu Krajowej bazy (w zakresie składowania odpadów podmiot ma możliwość wprowadzenia danych i wyliczenia opłat).
Podmiot korzystający ze środowiska ma również możliwość edycji wygenerowanego wykazu w celu wprowadzenia wszelkich zmian. Wygenerowany w systemie Krajowej bazy wykaz nie jest automatycznie przekazywany do organów właściwych w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, podmiot korzystający ze środowiska powinien samodzielnie przedłożyć go właściwemu marszałkowi województwa.
W bieżącym roku w ramach dalszych prac nad ułatwieniem podmiotom realizacji obowiązku sporządzania wykazu opłatowego KOBiZE IOŚ-PIB planuje doskonalenie ww. funkcjonalności, uwzględniające uwagi podmiotów i urzędów marszałkowskich.
Mając na uwadze fakt, że wprowadzenie raportu do Krajowej bazy wymaga wcześniejszej rejestracji (poprzez złożenie formularza rejestracyjnego) oraz nadania loginu i hasła, zasadne jest aby podmioty rejestrowały się możliwie szybko. Umożliwi to sprawne wprowadzanie raportów do Krajowej bazy i sporządzanie na podstawie informacji w nich zawartych wykazów opłatowych.
63
W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiązków prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PIB.
Infolinia systemu Krajowej bazy - tel. 22 569 65 96
https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show
Prace związane z funkcjonalnością umożliwiającą przygotowanie wykazu opłatowego w systemie Krajowej bazy zostały zrealizowane m.in. w ramach prowadzonego w IOŚ-PIB projektu „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn- Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 09 lipca 2019r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:, Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn- Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, 06-500 Mława, za cenę brutto w wysokości: 344.772,95 zł (słownie trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 95/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.09.2019r.

IMG 2272IMG 2275IMG 2273

Pierwsza umowa w Oddziale Mazowieckim podpisana - „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Opublikowano .

5 lipca br. Oddział Mazowiecki zawarł pierwszą umowę o dofinansowanie zakupu pojazdu dla Domu pomocy Społecznej w Bądzynie będącego jednostką organizacyjną Powiatu Żuromińskiego.

Wiecej informacji w załączonym linku:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/pierwsza-umowa-w-oddziale-mazowieckim-podpisana-program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionam/