Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 24 grudnia (czwartek) Starostwo Powiatowe w Żurominie będzie nieczynne.

Kalendarz

Żuromin13

AKTUALNOŚCI

Remont dróg powiatowych

Opublikowano .

Kończą się prace w terenie, związane z realizacją w 2020r. I Etapu zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych”. Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8 za łączną wartość wynoszącą 283 094,34 zł brutto, w całości sfinansowaną ze środków własnych powiatu żuromińskiego.

Zadanie objęło 6 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości ok. 2,02 km, w tym:

  • Gmina Żuromin – odcinek drogi Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Poniatowo przy skrzyżowaniu na Swojęcin i Chromakowo – o długości ok. 230 mb,
  • Gmina Bieżuń – odcinek drogi Sadłowo – Sławęcin w m. Sadłowo w kierunku drogi wojewódzkiej – o długości ok. 438 mb,
  • Gmina Lubowidz – odcinek drogi Zieluń – Wronka – Adamowo – Dłutowo w m. Wronka – o długości ok. 280 mb,
  • Gmina Kuczbork – Osada – odcinek drogi Kuczbork – Nidzgora w okolicach mostu w m. Nidzgora – o długości ok. 280 mb,
  • Gmina Lutocin – odcinek drogi Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Lutocin w kierunku m. Parlin – o długości ok. 320 mb,
  • Gmina Siemiątkowo – odcinek drogi Krzeczanowo – Kodłutowo – od granicy powiatu żuromińskiego w kierunku m. Gutkowo – o długości ok. 475 mb.

Realizacja II Etapu remontu dróg powiatowych na wybranych odcinkach dokonana zostanie przez wyłonioną w drodze postępowania przetargowego Firmę Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin za kwotę 273 286,26 zł.

DSCN0367DSCN0368IMG 3735IMG 3742IMG 3744IMG 3747Remont PRDI Mlawa 2020 Lutocin 1Remont PRDI Mlawa 2020 Nidzgora 4Remont PRDI Mlawa 2020 Sadlowo 1Remont PRDI Mlawa 2020 Sadlowo 2Remont PRDI Mlawa 2020 Wronka 2Remont PRDI Mlawa 2020 Wronka 3

Budowa chodnika w m. Syberia

Opublikowano .

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu, Zarząd Powiatu Żuromińskiego zrealizował zadanie dotyczące budowy chodnika oraz remontu nawierzchni na drodze powiatowej Nr 4617W Jasiony – Syberia – Płociczno w m. Syberia w kierunku cmentarza parafialnego.
Prace w terenie, związane z zakupem materiałów i budową chodnika o długości 122 mb strona lewa i 35 mb strona prawa (łącznie 157 mb) wykonane zostały przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, a remont nawierzchni na odcinku 178 mb na zlecenie POD wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8. Zadanie zostało w całości sfinansowane w całości ze środków własnych powiatu żuromińskiego w ramach planu finansowego Powiatowego Obwodu Dróg.

Chodnik i naw 4617W Syberia 2020 POD 6Chodnik i naw 4617W Syberia 2020 POD 9Chodnik i naw 4617W Syberia 2020 POD 11

,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych nr 3013 W Pólka Raciąż – Pijawnia -Jaworowo i 2994 W Drobin – Koziebrody – Pijawnia”

Opublikowano .

Zawarcie umowy wykonanie zadania pn.: ,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych nr 3013 W Pólka Raciąż – Pijawnia -Jaworowo i 2994 W Drobin – Koziebrody – Pijawnia” jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości 904 989,84 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 84/100), natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 16.11.2020 r.

Prace w terenie wykona firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.

IMG 3724IMG 3725

"Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży 2020

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 36/2020 Starosty Żuromińskiego ma za zadanie zakwalifikować 43 dzieci (w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2020 r.) na obóz letni. W tym roku odbędzie się on w postaci zajęć i spotkań w miejscu zamieszkania dzieci w terminie od 01.08.2020 r. 31.10.2020 r. Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. 

Środki finansowe na realizację programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.076,00 zł na realizację w 2020 roku programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu planowana jest od września. Adresatami programu będą sprawcy przemocy domowej:

  • samodzielnie zgłaszające się,
  • kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
  • kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
  • zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.

Dyrektor PCPR 
Danuta Przybył