Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Środki finansowe na realizację programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.076,00 zł na realizację w 2020 roku programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu planowana jest od września. Adresatami programu będą sprawcy przemocy domowej:

  • samodzielnie zgłaszające się,
  • kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
  • kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
  • zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.

Dyrektor PCPR 
Danuta Przybył

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Opublikowano .

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00- odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 02 lipca 2020 r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00- odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00”z Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: wysokości 326.702,28 zł ( słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwa złote 28/100 ), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.09.2020 r.

IMG 3671IMG 3673IMG 3676IMG 3681

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowano .

Grafika

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

,,Remont dróg powiatowych”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 30 czerwca 2020r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowychz firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8 w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 283.094,34zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 34/100), termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 14.08.2020r.

IMG 3660IMG 3662IMG 3664

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie podejmuje wyzwanie #GaszynChellenge.

Opublikowano .

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie podejmuje wyzwanie #GaszynChellenge.💪💪
Dziękujemy za nominację Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Żurominie oraz Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie.

Zasady #GaszynChallenge są proste:
Nominowani muszą wykonać zadanie - 1️⃣0️⃣pompek.
Za wykonanie ćwiczenia każda osoba wpłaca minimum 5️⃣zł, a jeżeli nie wykona zadania to minimum 1️⃣0️⃣ zł.

Nominowani mają⏳ 4️⃣8️⃣godz. na wykonanie zadania.

📢Nasze nominacje

➡️Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie
➡️Animal Pharma Żuromin
➡️Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Franciszkowo Huba Mirosław

Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w wyzwaniu.💪 Razem możemy więcej

Pamiętajmy! dobro wraca ❤️😉

POWODZENIA 😁🤪

Link do zbiórki : https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehaniap

Pozdrawiamy!