20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

XXXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 13:30 odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2018 z obrad Sesji.
 5. Przyjęcie Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie
  z działalności za rok 2017 i wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.
 7. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na I półrocze 2018r.
 9. Przyjęcie Informacji Komendy Powiatowej Policji w Żurominie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego w 2017 roku.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie za 2017 rok.
 11. Przyjęcie Sprawozdania Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego
  w Żurominie z działalności za 2017 rok w zakresie dróg powiatowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 14. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 17. Podjęcie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2017.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2017.
 20. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 21. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.  

 IMG 6447IMG 6449IMG 6450

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Osówka – Lubowidz podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 26 kwietnia 2018r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. :,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka – Lubowidz”:

1) Etap I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka – Lubowidz-odcinek od km 3+200,00 do km 4+888,55 

2) Etap II- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka – Lubowidz- odcinek od km 0+807,00 do km 3+200,00”

jako najkorzystniejsza została złożona oferta ,,Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12”, w której zaoferowano cenę brutto 4.534.383,69 zł , z podziałem na etapy:

Etap I cena umowna brutto w wysokości 2.266.641,47zł ( słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 47/100),

Etap II cena umowna brutto w wysokości 2.267.742,22zł ( słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 22/100).

Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin zakończenia robót:

Etap I – do dnia 30.09.2018r.

Etap II – do dnia 15.05.2019r.

IMG 6435IMG 6436IMG 6444

Umowa remontu dróg powiatowych podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 24 kwietnia 2018r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Remont dróg powiatowych", w ramach której przewiduje się realizację inwestycji na powierzchni 18 813,00 m2. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 837.667,64 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 64/100).Termin realizacji przedmiotu zamówienia przewidziano na dzień 30.05.2018 r. Termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.

IMG 6370IMG 6372IMG 6373

Grant dla młodych sadowników z ZSP w Żurominie

Opublikowano .

 "Młodzi Sadownicy" z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie zdobyli grant na założenie "Mini sadu" W listopadzie 2017 roku uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Żurominie zgłosili się do konkursu "Tradycyjny sad" i znaleźli się pośród 126 szkół, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Patronat honorowy nad Projektem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego; Partnerami Konkursu są: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

ifx2655e4751b7b21ab DSC 0140

Podpisanie umowy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Opublikowano .

Dnia 16 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa mająca na celu uregulowanie praw i obowiązków związanych z realizacją projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego". W podpisaniu umowy brali udział przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Pan Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele Samorządu Powiatu Żuromińskiego: Pan Jerzy Rzymowski – Starosta Żuromiński, Pan Ireneusz Rejmus – Wicestarosta Żuromiński przy kontrasygnacie Pani Ireny Brejna – Skarbnika Powiatu Żuromińskiego.

Projekt realizowany będzie w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenia zawodowe, poddziałania 10.3.1 Doskonalenia zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014-2020.

W projekcie udział weźmie łącznie 175 uczniów szkół: Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych CKU wchodzącego w skład CKZiU w Żurominie oraz Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

W ramach ww. projektu Powiat Żuromiński otrzyma wsparcie w wysokości 1 290 626, 75 zł.

DSC00296DSC00305DSC00307DSC00312DSC00316DSC00322

Finał XVI Konkursu Ortograficznego

Opublikowano .

W wyniku przeprowadzonego w dniu 13 kwietnia br. finału XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2018 r. oraz miejsce drugie i trzecie w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

 • Jakub Budka – uczeń Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2018 r.
 • Julia Dobies – uczennica Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie - II miejsce
 • Maciej Matyjasek – uczeń Szkoły Podstawowej w Bieżuniu - III miejsce

Gimnazja

 • Aleksandra Pudlak – uczennica Gimnazjum Nr 2 w Żurominie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2018 r.
 • Aleksandra Stankiewicz – uczennica Zespołu Szkół w Lutocinie - II miejsce
 • Magdalena Paluszewska – uczennica Gimnazjum Nr 2 w Żurominie - III miejsce

Szkoły Ponadgimnazjalne

 • Natalia Kluczewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2018 r.
 • Kamil Paluszewski - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie - II miejsce
 • Kamila Woźniak– uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie - III miejsce

O terminie i miejscu wręczenia nagród uczniowie zostaną powiadomieni pismem skierowanym do dyrektorów szkół.

IMG 6363IMG 6364IMG 6365IMG 6366IMG 6367IMG 6368

XVI Targi Pracy i Edukacji zakończone

Opublikowano .

12 kwietnia 2018 w Hali Sortowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyły się XVI Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami spotkania byli Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Targi Pracy i Edukacji to cykliczny projekt, który każdego roku skupia wielu uczestników - pracodawców, potencjalnych kandydatów do pracy, młodzież oraz mieszkańców powiatu.

IMG 6355