Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Kolejne środki dla Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

SZPITAL POWIATOWY w Żurominie
Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne starania Zarządu Powiatu oraz Dyrektora szpitala. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił dotacji na realizację w naszym szpitalu przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach SPZZOZ w Żurominie”.
Kwota dotacji to ponad 2, 8 mln złotych, co stanowi 90 % wartości całego zadania. Realizacja obejmie działania termomodernizacyjne, czyli : ocieplenie ścian , wymiana okien, drzwi zewnętrznych, instalacji c.o., nowe żródła światła, montaż fotowoltaiki.
Są to działania proekologiczne, których celem jest ochrona środowiska ale także zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala, zdecydowana poprawa warunków leczenia pacjentów oraz poprawa estetyki i wyglądu całego obiektu.

P1010006P1010007P1010009P1010013

Ranking dwutygodnika "Wspólnota"

Opublikowano .

Są efekty ciężkiej pracy i dobrego zarządzania. W rankingu dwutygodnika " Wspólnota" , powiat żuromiński awansował o 30 miejsc w stosunku do roku poprzedniego i o 58 miejsc w stosunku do roku 2016.

Ranking4

Dofinansowanie "Modernizacja sali sportowej"

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020 na zadanie pn. „Modernizacja sali sportowej”. Zadanie zostanie zrealizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Bez tytułu

BON TURYSTYCZNY

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, iż w dniu 17.07.2020r. weszła w życie Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub przyznane prawo do dodatku wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Polski Bon Turystyczny jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia. Rodziny z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać również dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł. 

Przyznanie bonu nie będzie uzależnione od posiadanych dochodów. W celu skorzystania z bonu turystycznego należy zarejestrować się na http://Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Bon turystyczny zostanie przekazany SMS-em lub e-mailem w formie numeru, pełniącego rolę „portmonetki”.

Bon turystyczny w formie elektronicznej będzie ważny do końca marca 2022 r. Będzie można z niego skorzystać m.in. opłacając pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, sportowym bądź rekreacyjnym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rozwoju- https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -  http://www.zus.pl.

Program ,, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Opublikowano .

Powiat Żuromiński przystąpił do rządowego programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej, a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką uzyskuje Powiat Żuromiński wynosi 33 475,00 zł.

Program będzie realizowany w okresie wakacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, tak aby od września dzieci mogły rozpocząć naukę odpowiednio wyposażone. Rodziny zastępcze otrzymają wsparcie do bezpośredniej walki z koronawirusem poprzez zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, w tym: maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków współfinansowania krajowego, przekazywane samorządowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

Computer Repair Mascot stock vector. Illustration of internet ...

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Opublikowano .

Od 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, w oparciu o art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 ze zm. ) prowadzą starostwa i właściwe polskie związki sportowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1133).
Dokument rejestracyjny ma funkcjonalną formę plastikowej karty i zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz jest jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Ponadto nowe regulacje utrudniają powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwią wykrywanie sprawców tych przestępstw. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i zapewni stały dostęp do danych (24/7) służbom ratowniczym, organom ścigania i administracji państwowej.

Obowiązkowi rejestracji  podlegają :
1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej będzie można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym, w tym również w formie elektronicznej.

Sprawy realizuje Wydział Rolnictwa i Środowiska, informacja pod numerem kontaktowym / 23/ 657 47 00 wew. 54

Odbiór drogi powiatowej na odcinku Dębsk – Nadratowo

Opublikowano .

Zakończone zostały prace w terenie, związane z realizacją zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi – odcinek od km 5+200,00 do km 7+862,80.
W dniu 7 lipca 2020r. odbył się odbiór drogi oraz oddanie jej do użytkowania. W uroczystości odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Tomasz Makuszewski, przedstawiciel Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwa „DOMEX” – Prezes Lech Zmarzły oraz reprezentanci lokalnej społeczności Sołectwa Nadratowo i Sołectwa Dębsk.
Zakresem rzeczowym zadanie objęło przebudowę drogi od granicy obrębu Dębsk, przez Nadratowo do drogi na Ługi, na odcinku liczącym blisko 2,66 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia w m. Nadratowo oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin, a wartość zadania wraz z usługą nadzoru inwestorskiego wyniosła 2 655 258,37 zł.
Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie ze strony Wojewody Mazowieckiego w ramach „Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów zadania – tj. kwotę 1 327 629,00 zł. Pozostałe środki w wysokości – 1 327 629,37 zł stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego.

Nadratowo odbior 1 Nadratowo odbior 2 Nadratowo odbior 4 Nadratowo odbior 5 Nadratowo odbior 6 Nadratowo odbior 7 Nadratowo odbior 8 Nadratowo odbior 9