20 LAT POWIATU pozioma
Żuromin3

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Z wizytą w teatrze”

Opublikowano .

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniżej ofertę:

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: Z wizytą w teatrze

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie

Termin realizacji zadania: 20.11.2019 r. – 23.12.2019 r.

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 7 listopada 2019 r. może zgłosić swoje uwagi do oferty (należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi). Uwagi należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Turniej ligowy I ligi młodziczek

Opublikowano .

Za nami pierwszy turniej ligowy I ligi młodziczek!
Dwa dni grania, masa emocji, walka nie tylko z przeciwniczkami ale również z własnymi słabościami.

W turnieju wystąpiło 6 najlepszych drużyn na Mazowszu. Pierwszy dzień zespoły rywalizowały w Nadarzynie. Nasz młody zespół pierwsze spotkanie rozgrywał z faworyzowanymi gospodyniami z Nadarzyna. Niestety przegrana (1:2) ale tym meczem udowodniliśmy i sobie i wszystkim ze mamy bardzo mocny zespół. Kolejny mecz rozgrywaliśmy z Metrem Warszawa. Tutaj niestety również przegrana (1:2) ale akurat w tym pojedynku nasz zespół zupełnie nie zaprezentował swojej najlepszej dyspozycji mimo to wygrana była bardzo blisko bo w tie-breaku przy stanie 14:10 nastąpiła niewytłumaczalna seria błędów i przegrana 14:16...Szkoda. Ostatnie spotkanie tego dnia to mecz z Ateną Warszawa. Początek bardzo zły z naszej strony, myślami cały czas byliśmy jeszcze w poprzednim spotkaniu. Na szczęście przy stanie 16:9 dla przeciwniczek nasze dziewczyny zdobyły kilka ważnych punktów, wróciła pewność i jakość. Ten set to my zapisaliśmy na naszą korzyść. Kolejny to ciąg dalszy naszej bardzo dobrej gry. Wygrywamy to spotkanie 2:0 i znowu liczymy się w walce o dobre miejsce końcowe w tym turnieju.
Drugi dzień dzięki pomocy Starosty Żuromińskiego rywalizacja mogła toczyć się w Żurominie. Pierwsze spotkanie to przegrana MOS Wola Warszawa (0:2) i to ostatni mecz miał zadecydować o utrzymaniu w I lidze. Nasze dziewczęta zaczęły bardzo mocno, czuły się naprawdę dobrze w każdym elemencie gry. Ten mecz stał na bardzo wysokim poziomie z obu stron ale to my swoją grą potwierdzaliśmy wyższość w każdej kolejnej akcji. Wygrana 2:0 dała nam nie tylko utrzymanie ale również 3 miejsce w ogólnym rozrachunku.

Turniej objęty Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego.

Fotoralacja pod poniższym linkiem:
https://www.facebook.com/590389357669006/photos/pcb.3126545937386656/3126536297387620/?type=3&theater

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Opublikowano .

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1843, z późn. zm.) (zwanego dalej „rozporządzeniem”), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Pomoc przyznaje się podmiotowi, który:

  • jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikro -lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
  • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności);
  • nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania oraz wzór umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 17 rozporządzenia, złożonych w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051).

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat typu operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl - otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

logo prow.png

Maturzyści z żuromińskiego LO najlepsi z matematyki w rejonie ciechanowskim

Opublikowano .

Cudze chwalicie, swego nie znacie,
czyli … maturzyści z żuromińskiego LO
najlepsi z matematyki w rejonie ciechanowskim

Dobry wynik matury na poziomie rozszerzonym to dla wielu uczniów przepustka na wymarzone studia. Jak było w tym roku w LO im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie?

Matematykę rozszerzoną wybrały 24 osoby z klas: matematycznej oraz biologiczno – chemicznej. Punkty z tego egzaminu wymagane są na większości kierunków technicznych czy naukowych, takich jak: fizyka, informatyka, matematyka, ostatnio także medycyna. Z tego też powodu matematyka jest jednym z najchętniej wybieranych przez uczniów przedmiotem dodatkowym.

Szczegółowa analiza dokonana przez OKE w Warszawie wykazała, że LO w Żurominie może mieć powody do dumy. Uczniowie szkoły osiągnęli z egzaminu  z matematyki na poziomie rozszerzonym średni wynik 61,76 %, co dało im 1. miejsce wśród liceów w rejonie ciechanowskim. Osiem osób (jedna trzecia zdających) uzyskało wynik powyżej 90%.

Tak dobre noty są efektem wytężonej i systematycznej trzyletniej pracy uczniów pod kierunkiem nauczyciela p. Ewy Marzec. Uczniowie przygotowywali się do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym nie tylko podczas lekcji. Uczestniczyli w cotygodniowych   zajęciach dodatkowych, przychodzili na lekcje matematyki w czasie ferii zimowych, osiągali sukcesy w konkursach matematycznych.

Zaangażowanie uczniów, motywowanie ich do różnych form aktywności doskonalących umiejętności matematyczne, dały efekt w postaci wysokich wyników, które są powodem do zadowolenia zarówno uczniów, nauczyciela, szkoły, jak i rodziców.

                                                                                         Joanna Królikowska