Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Powiat Żuromiński w żółtej strefie

Opublikowano .

Z dniem 27 sierpnia 2020r. Powiat Żuromiński wraz z innymi 11 powiatami objęty został żółtą strefą.

Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia lista powiatów, w których obowiązują obostrzenia, powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu, bądźmy odpowiedzialni, przestrzegajmy obowiązujących ograniczeń. Dla żółtej strefy ograniczenia są podwyższone i obejmują :

Zasłanianie ust i nosa –obowiązują podobne zasady, jak w pozostałych strefach, czyli maseczkę lub przyłbicę należy nosić w środkach publicznego transportu, w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej, w sklepach oraz obiektach usługowych, w kościołach oraz miejscach, przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, a także na cmentarzach. Poza tym zasłaniać usta i nos należy w miejscach ogólnodostępnych, o ile niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, czyli dystansu 1,5 m.

Handel – na terenie całego kraju, a także w strefie żółtej, klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, stosowania środków do dezynfekcji rąk , stosowania rękawiczek jednorazowych.

Transport publiczny i zbiorowy –w pojeździe można przewozić tyle osób, ile wynosi 100% miejsc siedzących albo 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej autobusu. Oczywiście w środku pojazdu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne –obowiązuje zakrywanie ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca, przy którym będą spożywane posiłki. Personel również musi nosić maseczki lub przyłbice. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomieszczeniu zależy od powierzchni obiektu -1 osoba na 4 mkw.

Imprezy rodzinne, w tym wesela – w żółtej strefie w tego typu imprezach może uczestniczyć maksymalnie 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Nie trzeba zakrywać ust i nosa.

Kościoły i wydarzenia religijne – jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele na terenie żółtej strefy, to wszystkie osoby znajdujące się w kościele (oprócz osób sprawujących kult) mają obowiązek zakrycia ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to wszystkie osoby biorące w nim udział muszą zachować dystans 1,5 m lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult -celebransów).

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w żółtej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, może przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby, o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Zgromadzenia i imprezy inne niż rodzinne - zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 100 osób ( z wyłączeniem obsługi),obowiązek zakrywania ust i nosa.

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja – w żółtej strefie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej, turnusu rehabilitacyjnego, leczenia sanatoryjnego jest posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia tego typu leczenia.

Kina –w kinie może przebywać maksymalnie 25% publiczności, przy zachowaniu dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Siłownie, kluby i centra fitness - obowiązuje limit osób dostosowany do powierzchni - 1 osoba na 7 mkw.

Wydarzenia kulturalne i sportowe -jeśli odbywają się one w zamkniętych pomieszczeniach widownia może być zapełniona w jednej czwartej wszystkich miejsc, obowiązuje zakrycie ust i nosa. Jeśli wydarzenie odbywa się na otwartej przestrzeni, może w nim uczestniczyć maksymalnie 100 osób.

Szczegółowe obostrzenia dla powiatów czerwonych i żółtych dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Otwarcie drogi Bieżuń-Drzazga w miejscowości Zgliczyn Pobodzy

Opublikowano .

W dniu 21 sierpnia w miejscowości Zgliczyn Pobodzy odbyło się uroczyste otwarcie drogi Bieżuń-Drzazga na odcinku od miejscowości Gołuszyn do granicy powiatu żuromińskiego z powiatem mławskim. W otwarciu drogi uczestniczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański, Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Monika Kotłowska, Radni Powiatu Żuromińskiego: Alicja Gajewska, Ewa Naguszewska, Piotr KWiatkowski, Zygmunt Liszewski, Jerzy Gierszyński, Józef Stankiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu Andrzej Sztybor, radni Gminy BIeżuń, gospodarze spotkania: radna Gminy Bieżuń Bogumiła Pydyn ze Zgliczyna Pobodzy, Sołtys Zgliczyna Pobodzy Mariusz Szałkowski oraz Pan Adam Witkowski.

Inwestycja kosztowała prawie 6 milionów złotych, a prace wykonywano dwuetapowo, w cyklu dwuletnim. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Budowlane "Domex" Spółka z o.o. z Żuromina. Dofinansowania drogi udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Składamy szczególne podziękowania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego na czele z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem za wsparcie te inwestycji w wysokości 60 % wartości zadania, podziękowania dla Pana Zygmunta Liszewskiego radnego powiatowego za pomoc przy realizacji tej inwestycji oraz dla Pana Burmistrza Bieżunia i Radnych Rady Miejskiej za dofinansowanie budowy drogi w wysokości 90 tys. złotych

IMG 3767IMG 3768IMG 3771IMG 3775IMG 3778IMG 3783IMG 3786

Środki pozyskane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2020r.

Opublikowano .

Powiat żuromiński pozyskał środki finansowe w wysokości 15 000zł tytułem złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2020. Wniosek dotyczył doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne wydzielonego i zaadaptowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie pomieszczenia na salę do zajęć rewalidacyjnych.

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Opublikowano .

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2020r. powierzył stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie powierzono Panu Markowi Machulskiemu na okres od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2025r.

IMG 3728IMG 3732

Erasmus +

Opublikowano .

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół w Zielonej realizowany będzie projekt Erasmus+ finansowany z funduszy Unii Europejskiej, Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Czas realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2021.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas technikum o profilu ekonomicznym i technikum weterynarii uczęszczający do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Zaplanowane działania skierowane są do 60 uczniów, którzy odbędą dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy w Grecji.

Cel główny projektu:

- zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego wpisującego się w sformułowane efekty kształcenia w podstawie programowej dla zawodu, umożliwiającego lepsze przygotowanie do zdobycia kwalifikacji w zawodzie,

- podwyższenia umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe.

Wartością dodaną dla uczestników wynikającą z udziału mobilności będzie:

- kształcenia kompetencji społecznych związanych z wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolności negocjacyjnych, empatią, asertywnością, zdolnościami komunikacyjnymi,

-zwiększenie świadomości funkcjonowania we wspólnocie europejskiej,

- poznanie dorobku kulturowego, cywilizacyjnego regionu i miejsca odbywania stażu.

Uczestnicy mobilności wyjadą do południowej Grecji do miejscowości Malivoia na Riwierze Olimpijskiej. Miejscem stażu dla profilu technik ekonomista będą miejsca związane z profilem uczniów: centra rozliczeniowe oraz działy sprzedaży dużych miejscowych przedsiębiorstw. Praktyka w tego typu przedsiębiorstwach zaspokoi potrzeby uczestników w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

Miejscami staży dla uczniów o profilu technik weterynarii będą “PANAGIOTOPOULOS” Hydroponic greenhouse - Pyrgetos, Larissa subregion – hodowla oraz Giannis Polymeros , Litochoro Pierias , Tk 60200 - centrum weterynaryjne.

Za koordynację, organizację stażu, zapewnienie odpowiedniej jakości i odpowiedniej ilości miejsc stażowych i noclegowych odpowiedzialny będzie partner KARATZIOS-FERFELIS ANTONIOS-KARATZIOU-FERFELI KYRIKI O.E CENTER FOR VOCATIONAL TRAINING.

Przed wyjazdem każdej grupy uczestników mobilności odbędą obowiązkowe przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów oddziaływać będzie na wszystkich uczestników projektu, szkołę współpracującą, instytucje partnerskie oraz środowisko lokalne. Uczestnicy uzyskają wiedzę, umiejętności zawodowe, językowe. Staż zagraniczny umożliwia wykształcenie postaw otwartości na innych ludzi, uczy poszanowania inności i różnorodności. Młodym ludziom żyjącym i uczących się w małych miejscowościach wyjazd zagraniczny daje możliwości poznawania Europy, poznawania europejskiego rynku pracy. Przekonują się, że wiedza, kwalifikacje zawodowe, znajomość języków obcych mogą zmienić ich start w dorosłe życie zawodowe.

W chwili obecnej ZSP Zielona oczekuje na podpisanie umowy z Narodową Agencją programu Erasmus+, która pozwoli na rozpoczęcie i przygotowanie do realizacji projektu dla uczniów i kadry ZSP w Zielonej.

Wyjazd jest planowany w terminie 11.10.2020 – 24.10.2020, jeśli tylko sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli, z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa uczniów i opiekunów.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+985,00 do km 14+534,50

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 sierpnia 2020r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+985,00 do km 14+534,50”” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 2.348.235,14zł, z podziałem na etapy:

 1. Etap I cenę brutto w wysokości 443.243,43zł ,
 2. Etap II cenę brutto w wysokości 862.372,79zł
 3. Etap III cenę brutto w wysokości 1.042.618,92zł

Termin zakończenia robót                                                       
1) Etap I – do dnia 16.11.2020 r.
2) Etap II- do dnia   30.09.2021 r.
3) Etap III – do dnia 30.06. 2022 r , termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

 IMG 3758IMG 3759IMG 3761

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 10 SIERPNIA 2020r. ( PONIEDZIAŁEK ) o godz. 14.00 odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 28 maja 2020r.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 19 czerwca 2020r.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 22 czerwca 2020r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowych skarg.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2020r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod tytułem: Projekt Zielona 2020 – Europejskie Staże Zawodowe,
  w ramach programu Erasmus +.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Żurominie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w pięcioletnie Technikum w Żurominie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi
  w Żurominie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w Branżową Szkołę I stopnia w Żurominie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zielonej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  w pięcioletnie Technikum w Zielonej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zielonej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  w Branżową Szkołę I stopnia w Zielonej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żuromińskiego od dnia 1 września 2020 roku.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 20. Przyjęcie rocznych Sprawozdań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie nadzoru na obszarze powiatu żuromińskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 24. Podjęcie Apelu Rady Powiatu w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 25. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 26. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad. 
 29. IMG 3751IMG 3754IMG 3756