Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Dodatkowe środki finansowe dla osób niepełnosprawnych w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

Decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zwiększone środki finansowe dla PCPR-u w Żurominie na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych. Dotychczasowa kwota wynosiła 636 420 zł i została zwiększona do kwoty 727 483 zł. Uchwałę o zmianie planu finansowego PFRON podejmie Rada Powiatu Żuromińskiego w czerwcu br.

IV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Opublikowano .

W dniu 18 maja 2011r. w podwarszawskich Ząbkach odbyło się wręczenie nagród w Konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Powiat Żuromiński reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Pan Jerzy Rzymowski. Laureatem kategorii Mazowieckie Produkty Żywnościowe została Pan Roman Stachyra z Żuromina reprezentujący firmę "Z.P.U.H. Bartnik Żuromiński", który otrzymał z rąk Marszałka nagrodę za miód -  Pierzga z propolisem w miodzie spadziowym.

DSC_0261.JPGDSC_0269.JPGDSC_0274.JPGDSC_0275.JPG

DSC_0280.JPGDSC_0283.JPGDSC_0294.JPGresized_DSC_0297.JPG

Poddziałanie 8.1.3 PO KL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 maja do 6 czerwca 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogloszenie o konkursie 8.1.3 PO KL Ogloszenie o konkursie 8.1.3 PO KL (212.12 KB) 

Wręczenie nagród finalistom konkursu ortograficznego 2011

Opublikowano .

W dniu 10 maja br. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się wręczenie nagród finalistom IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

– Lucjan Ważny (SP Bieżuń) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Alicja Góralska (SSP Będzymin) - II miejsce

– Krzysztof Bielikowicz (SP Nr 2 Żuromin) - III miejsce

Gimnazja

– Agata Leszczyńska (Nr 2 Żuromin) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Ewelina Świtalska (Zielona) - II miejsce

– Daniel Serszeń (Lutocin) - III miejsce

Szkoły Ponadgimnazjalne

– Katarzyna Tuszyńska (LO Żuromin) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Krzysztof Gutowski (ZSP Zielona) - II miejsce

– Sylwia Wiśniewska (LO Żuromin) - III miejsce

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była pamięci Pani Krystyny Bochenek, tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej Senator RP, która była twórczynią Ogólnopolskiego dyktanda, największej w kraju i organizowanej także za granicą imprezy promującej język polski. Starosta Żuromiński Janusz Welenc składając uczestnikom gratulacje, zaproponował także laureatowi I miejsca w kategorii szkół podstawowych, uczniowi Szkoły Podstawowej w Bieżuniu Lucjanowi Ważnemu objęcie honorowej funkcji Starosty Żuromińskiego w dniu 1 czerwca. Już po raz drugi Starosta Żuromiński z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przekazuje pełnienie tej funkcji w ręce młodego pokolenia. W ubiegłym roku był to absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie Mariusz Kubkowski.

P1130660.JPGP1130663.JPGP1130665.JPGP1130667.JPG

P1130669.JPGP1130671.JPGP1130674.JPGP1130675.JPG

P1130677.JPGP1130679.JPGP1130682.JPGP1130683.JPG

P1130685.JPGP1130687.JPGP1130688.JPGP1130690.JPG

P1130695.JPG

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego 2011

Opublikowano .

W dniach 6 i 10 maja br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

P1130641.JPGP1130645.JPGP1130647.JPGP1130648.JPG

P1130650.JPGThumbs.db

Stanowisko Zarządu Powiatu Żuromińskiego w kwestii uregulowania własności działek przy ul.Szpitalnej

Opublikowano .

W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami odnośnie zgodnego z prawem przebiegu procesu uregulowania własności działek przy ul. Szpitalnej w Żurominie - Zarząd Powiatu Żuromińskiego stwierdza, co następuje:

  1. Powiat Żuromiński stał się właścicielem ul. Szpitalnej z mocy samego prawa z dniem 1.01.1999 r. Decyzję komunalizacyjną Wojewody Mazowieckiego, potwierdzającą własność na rzecz Powiatu dla części ulicy otrzymaliśmy w roku 2005. Tuż po otrzymaniu decyzji podjęte zostały prace projektowe przebudowy ulicy Szpitalnej. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydał Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie w dniu 22.11.2005 r.
  2. Wówczas, w związku ze stwierdzonym faktem zagrodzenia i trwałego zagospodarowania części pasa drogi powiatowej przez mieszkańców – właścicieli działek przyległych, wszyscy mieszkańcy byli pisemnie poinformowani o terminie geodezyjnego wznowienia granic drogi oraz podziału na przygrodzone działki. Jednocześnie zaproponowano prawne uregulowanie ich władania poprzez zakup lub wydzierżawienie zajętego pasa gruntu, ewentualnie przesunięcie płotu do granicy własnych gruntów. Spośród właścicieli działek z tej ulicy, znaczna część osób w liczbie 27 zawarła umowy dzierżawy lub zakupu, w tym Pan Janusz Welenc, obecnie pełniący funkcję starosty, który wykupił grunt w 2008 r. Pozostałych 16 mieszkańców prawej strony ulicy, którzy zagrodzili grunty powiatowe, nie odpowiedziało pozytywnie na 3 kolejne (składane w latach 2007- 2010) propozycje uregulowania tej kwestii. W ostatnich propozycjach zawarta była informacja, że w przypadku nie przyjęcia żadnej z zaproponowanych form uregulowania tej sprawy, Powiat skieruje pozwy do Sądu Rejonowego o odszkodowanie za bezumowne użytkowanie nieruchomości Powiatu . Propozycje części mieszkańców nabycia tych działek za darmo lub za symboliczną opłatę nie mogły być przyjęte , gdyż byłoby to działanie na szkodę interesu publicznego i sprzeczne z prawem.
  3. W związku z tym, zgodnie z prawem, wobec tych, którzy uchylili się od prawnego uregulowania zajętych gruntów, Zarząd Powiatu naliczył opłaty z tytułu bezumownego użytkowania za okres ostatnich 10-ciu lat. Przygotowano 16 spraw do opracowania i sporządzenia pozwów do Sądu. W pierwszej kolejności radca prawny sporządził 6 pozwów. Kolejnych 10 spraw oczekiwało na sporządzenie pozwów. Z przyczyn czysto organizacyjnych – ze względu na obciążenie obowiązkami radcy prawnego – jednoczesne sporządzenie wszystkich 16 pozwów i reprezentowanie Powiatu przed sądem było technicznie niemożliwe. Pierwsze 6 pozwów zostało sporządzonych wg kolejności badania poszczególnych spraw przez radcę prawnego. Tylko w tym sensie może być mowa o przypadkowym czyli losowym podziale spraw. Oczywiście nie miało miejsca żadne losowanie osób. Podkreślić należy, że pozwy nie dotyczą kar, a jedynie odszkodowania za wieloletnie, bezumowne korzystanie z powiatowego gruntu.
  4. W międzyczasie grupa 9 osób, których sprawy były przygotowywane do złożenia pozwów do Sądu, zadeklarowała zawarcie umów kupna lub dzierżawy. Podobne deklaracje złożyły 3 osoby, których sprawy znajdują się w Sądzie. Na sesji Rady Powiatu w dniu 26.04.2011 r. Starosta Żuromiński poinformował, że Zarządu Powiatu ustali zasady odstąpienia od naliczenia odszkodowań wobec osób, które uregulują stan prawny.
  5. Z uwagi na przyjętą zasadę równego traktowania wszystkich obywateli – Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że w przypadku osób, które uregulują stan prawny zagrodzonych nieruchomości – nie powinny być naliczane i egzekwowane opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Takie stanowisko przyjął Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.04.2011 r. Osoby te nie mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż mieszkańcy , którzy wcześniej uregulowali stan prawny działek. Dotyczy to zarówno 6 osób, których sprawy zawisły w Sądzie, jak i 10 osób, których pozwy przygotowywane są do wysłania (tu przewidujemy odstąpienie od wysłania pozwów w razie zawarcia stosownej umowy kupna lub dzierżawy).
  6. Także w stosunku do osób, które nie zawrą jakiejkolwiek umowy, lecz przesuną ogrodzenie do granicy swojej własności (dotychczas jest 1 taka deklaracja) należności z tytułu bezumownego dotychczas korzystania z gruntu będą umorzone.
  7. W przypadku uregulowania stanu własności nieruchomości przez wszystkich mieszkańców, nikt nie zostanie obciążony opłatami za bezumowne korzystanie z gruntu, a w stosunku do osób pozwanych, które zawrą umowy kupna lub dzierżawy, pozwy zostaną wycofane, bez obciążenia tych osób kosztami procesu - co czyni zadość postulatowi o równości obywateli wobec prawa.

Zarząd Powiatu w Żurominie