AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: „Remont dróg powiatowych”

Opublikowano .

28 lipca 2020 roku zostawa zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: „Remont dróg powiatowych”  (etao II prac), która jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości 273 286,26 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 26/100), natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 31.08.2020 r. 

Prace w terenie wykona firma - Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin.

IMG 3717IMG 3720

e-max.it: your social media marketing partner