AKTUALNOŚCI

XVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

28 maja 2020r. odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
  w Powiecie Żuromińskim.
 5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2019r.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 10. Przyjęcie Sprawozdanie Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie z działalności za 2019 rok w zakresie dróg powiatowych.
 11. Przyjęcie Sprawozdanie Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie z działalności za 2019 rok.
 12. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Żurominie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  w 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2019.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.                

Na Sesji Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

IMG 3517IMG 3518IMG 3519IMG 3520IMG 3522IMG 3523IMG 3524IMG 3527IMG 3529IMG 3530IMG 3531IMG 3532IMG 3533IMG 3534IMG 3536IMG 3537

e-max.it: your social media marketing partner