AKTUALNOŚCI

26 marca 2020 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 marca 2020r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. 
Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27 stycznia 2020r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi.
 6. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2019r.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2019.
 11. Przyjęcie Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu żuromińskiego za rok 2019.
 12. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2019 rok.
 13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za rok 2019.
 14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2019.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2019 i wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2020.
 16. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2019.
 17. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego na lata 2019 - 2023” za rok 2019.
 18. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego w 2019 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 21. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.               

IMG 3438IMG 3439IMG 3440IMG 3441IMG 3442

e-max.it: your social media marketing partner